เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรภาคเกษตรและประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

วีรนุช วิจิตร, นิโรจน์ สินณรงค์, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กฤตวิทย์ อัจฉริยะพาณิชกุล

1-17

การปรับเปลี่ยนฐานะในเขตชนบทไทย: กรณีศึกษาใน 4 จังหวัด

วรชิต รุ่งพรหมประทาน, นิรมล อริยอาภากมล

18-35