การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช.

Main Article Content

ศุภวงศ์ วิชพันธุ์
อลิศรา นาคสกุล

บทคัดย่อ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่องค์กรมีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ศึกษาแนวทางการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบจากการดำเนินงาน ของ สวทช. และนำมาพัฒนาเป็นคู่มือการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของ สวทช. โดยนำเครื่องมือ Logic model มาช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานของโครงการและยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการโดยตรง จากการสอบถามถึง counterfactual เพื่อคำนวณหามูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น (value added) เมื่อเทียบกับก่อนมีโครงการ จากนั้นจึงพิจาณาถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในโครงการ (attribution) ของ สวทช. แล้วจึงสรุปรายงานผลแต่ละโครงการผ่านกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ก่อนที่จะรวบรวมเป็นประโยชน์ที่ สวทช. สร้างต่อประเทศในภาพรวมในแต่ละปี ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา สวทช. สร้างมูลค่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 18,000 ล้านบาทต่อปี นับเป็น 3.8 เท่าโดยประมาณของค่าใช้จ่ายของ สวทช.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Tassey, Gregory. (2003). Methods for Assessing the Economic Impact of Government R&D. National Institute of Standards & Technology (http://www.nist.gov/director/planning/upload/report03-1.pdf)
Bamberger, Michael, Jim Rugh, Linda Mabry. (2012). RealWorld Evaluation: Working Under Budget, Time, Data, and Political Constraints. 2nd edition. SAGE publications.
Gertler, Paul J., Sebastian Martinez, Patrick Pemand, Laura B. Rawlings, and Christel M. J. Vermeersch. (2011). Impact Evaluation in Practice. The World Bank
ฝ่ายประเมินผลองค์กร. (2010). คู่มือ Logic Model ของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร. (2010). รายงานการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ฝ่ายประเมินผลองค์กร. (2013). คู่มือการติดตามและรายงานผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์. (2014). คู่มือการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ 2557. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย