ความเต็มใจที่จะจ่ายและปัจจัยที่กำหนดความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบ

Main Article Content

ชัยวิรัตน์ มุ่งจันทร์
เรณู สุขารมณ์

บทคัดย่อ

WilIingness-To-Pay and Its Determinants for Water Pollution Treatment in Klong San Sab

The purposes of this research were to evaluate the willingness to pay (or in short- WTP) for water pollution treatment in Klong San Sab by using the Contingent Valuation Method (CVM) and double bounded close-ended to inquire the questionnaires and collecting the data from the representatives who live in Klong San Sab with 376 examples. This set of data was analyzed with Censored Logistic Regression. The results of the study found that the average and the median of WTP for water pollution treatment in Klong San Sab was 163.68 and 113.77 baht per month per household. For factors affecting the WTP for water pollution treatment in Klong San Sab were the quality of water in Klong San Sab, the highest salary per month, the knowledge and the understanding for water pollution treatment, the highest education and the starting bid.

Article Details

บท
บทความวิจัย