เผยแพร่แล้ว: 2010-01-01

อุปสงค์ของบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

วรเวศม์ สุวรรณระดา, ศิริพันธุ์ สาสัตย์, สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์

20-41

ปัญหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

ชื่นจิตร อังวราวงศ์, นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

42-54

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศไทย

ศิริพร สัจจานันท์, ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, จรัมพร โห้ลำยอง

55-70