แนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา

แนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา

ผู้แต่ง

  • จิราภรณ์ ไข่เกตุ ครุศาสตร์

คำสำคัญ:

การพัฒนาครู, ทุนทางจิตวิทยา

บทคัดย่อ

    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา 2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร จำนวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของทุนทางจิตวิทยาของครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการมองโลกในแง่ดี รองลงมาคือ ความสามารถฟื้นพลังในการทำงาน ความหวัง และการรับรู้ความสามารถของตน สภาพที่พึงประสงค์ของทุนทางจิตวิทยาของครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการมองโลกในแง่ดี รองลงมาคือ ความหวัง ความสามารถฟื้นพลังในการทำงาน และการรับรู้ความสามารถของตน ลำดับความต้องการจำเป็นของทุนทางจิตวิทยาของครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พบว่า ด้านที่มีความต้องการจำเป็นสูงสุดคือ การรับรู้ความสามารถของตน และแนวทางการพัฒนาครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากรตามแนวคิดทุนทางจิตวิทยา ประกอบไปด้วย 2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาครูโดยการชี้แนะ 2) การพัฒนาครูโดยการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย