ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีม ของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • ธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

ทักษะการบริหารงาน, การทำงานเป็นทีม

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 196 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 79 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.981 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า 1)  ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2)  การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง (r =.706**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
คาวี เจริญจิตต์. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ์.
ธนกร กรวัชรเจริญ. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน). ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พัชรินทร์ อรุณเรือง และสมาน อัศวภูมิ. (2560). การทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี. ราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์. 1(1). (59-68).
ไพโรจน์ บาลัน. (2551). ทักษะการบริหารทีม. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟพริ้นท์.
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต. (2553). การศึกษาการทำงานเป็นทีมของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ยุพา ทองเรือง. (2557). ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ลลิดา ศรีสัมพันธ์. (2555). ปัจจัยทางด้านการบริหารงานที่มีผลต่อการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยราชพฤกษ์.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2549). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. ปทุมธานี : สกายบุ๊ค.
สุนันทา เลาหนันท์. (2551). การสร้างทีมงาน (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : แฮนด์เมดสติกเกอร์แอนดีไซน์.

Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย)
Balan, P. (2008). Team Management Skills. Bangkok: Active Print. [in Thai]
Charoenchit, K. (2014). A study of relationship between administrative skills of school administrators and academic administration of educational institutes under the Office of Rayong Provincial Primary Education Office. Master’s Thesis. Rambhai Barni Rajabhat University. [in Thai]
Kaohanun, S. (2008). Team Building (4th ed). Bangkok: Handmade Sticker and Design. [in Thai]
R. L. (1995). Skill of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 33(1), 31-42.
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational & Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
Ministry of Education. (2008). Non-Formal and Informal Education Promotion Act, BE 2551. Bangkok: Office of the Permanent Secretary Ministry of Education. [in Thai]
Office of the National Education Commission. (2006). The National Education Act, BE 2542 (1999) and the Amendments (No.2006) , BE 2545. Pathumthani: Skybook. [in Thai]
Parker, G. M. (1990). Team Players and Team Work: The New Competitive Business Strategy Principals. Dissertation Abstracts International, 39(1), 2333-A.
Sergiovanni, T. J. (1983). Supervision Human Perspectives. New York: McGraw-Hill.
Srisamphan, L. (2012). Management factors affecting effective team building: A case study of the Faculty of Business Administration. Rajapruek College (Research Report). Bangkok: Rajapruek College. Bangkok: Rajapruk Univerity. [in Thai]
Thongrueng, Y. (2014). Study of Administrative Skills of Administrators in Soi Dao School, Chanthaburi Province. Office of Chanthaburi Primary Education Area 2. Master’s Thesis. Burapa university. [in Thai]
Wichukorninkarat, M. (2010). A study of teamwork among teachers Chonburi Municipality. Master’s Thesis. Burapa University. [in Thai]
Wongrattana, C. (2010). Use of research statistics (12th ed.) Bangkok: Thepneramit Printing. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-04-11