บทบรรณาธิการ

ผู้แต่ง

  • พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

นวัตกรรมระบบการศึกษา: ระบบการศึกษาอัจฉริยะเพื่อสร้างเศรษฐกิจ 4.0

เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่สำคัญของประเทศไทย 4.0 คือ เศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economic system) ประกอบด้วย เกษตรอัจฉริยะ (smart farming) อุตสาหกรรมอัจฉริยะ (smart business model) ที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จะประสบความสำเร็จ ไม่ได้เลยถ้าคนไทยไม่สามารถคิดออกแบบและสร้างนวัตกรรมได้เอง ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการคิดออกแบบและสร้างนวัตกรรม คือ ระบบการศึกษา เราต้องการระบบการศึกษาใหม่ที่เป็นระบบการศึกษาอัจฉริยะ (smart education system) หรือ ระบบการศึกษา 4.0 คือ การเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรม (learning for innovation producing) เราจะต้องพลิกโฉมระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เป็นระบบการศึกษา 1.0 ระบบการศึกษา 2.0 และระบบการศึกษา 3.0 เป็นระบบการศึกษา 4.0 โดยระบบการศึกษา 1.0 เป็นการเรียนเพื่อให้มีความรู้ หรือ การเรียนรู้จากครู ระบบการศึกษา 2.0 เป็นการเรียนเพื่อให้มีความรู้หรือการเรียนรู้จาก ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร)
ระบบการศึกษา 3.0 เป็นการเรียนเพื่อสร้างความรู้ ระบบการศึกษา 4.0 เป็นการเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรม เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม คือ นวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ หรือเศรษฐกิจ 4.0 ซึ่งประกอบด้วยนวัตกรรมหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
1. นวัตกรรมขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตร 4.0
2. นวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสหกรรมอัจฉริยะ หรืออุตสาหกรรม 4.0
3. นวัตกรรมขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจอัจฉริยะ หรือธุรกิจ 4.0

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-27