การบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • Karuna Wongtienlai

คำสำคัญ:

การบริหารงานวิจัย คุณภาพการศึกษา ความเป็นเลิศ อุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย และอำนวยความสะดวกให้งานวิจัยสามารถดำเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือที่เรียกว่า “การบริหารงานวิจัย” (research management) ถือเป็นพันธกิจหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษาแม้ว่านักวิจัยจะมีความรู้ความสามารถในวิธีวิทยางานวิจัยมากเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่มีหน่วยสนับสนุน เช่น การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านทรัพยากร ด้านการเผยแพร่ หรือการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ทางปัญญาแล้ว งานวิจัยย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะในปัจจุบันงานวิจัยมีความซับซ้อนและไม่อาจใช้แต่เพียงศักยภาพของนักวิจัยเพียงฝ่ายเดียว สำหรับหน่วยงานที่ต้องสร้างงานวิจัยจำนวนมาก เช่น สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยโดยตรง จะมีหน่วยงาน เช่น สถาบันวิจัยหรือหน่วยบริหารงานวิจัยทั้งในระดับคณะ หรือในระดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารและจัดการระบบ งานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารงานวิจัย การใช้กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยในระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบของบริหารแบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อความเป็นเลิศในคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2553 (ฉบับที่ 3)
กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอรต์ ซินดิเคท จำกัด.
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ. (2552). งานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา. ในประมวลสาระชุดวิชา สารสนเทศและงานวิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยที่ 13 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาสุโขทัยธรรมาธิราช โรงพิมพ์สถาบันอุดมศึกษาสุโขทัยธรรมาธิราช
เฉลิมลาภ ทองอาจ. (2552). การบริหารงานวิจัย (research management). สืบค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จาก https://www.gotoknow.org/posts/424637#0
ดวงเดือน ภูตยานันท์ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 21(2). 267-276
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. (2556). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx. เราทำได้ (อย่างไร). โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) สถาบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. สืบค้น 20 พฤศจิกายน 2561, จาก http://www.qa.ku.ac.th/Download/EdPEx%20_update10012014.pdf.
วิภาพร นิธิปรีชานนท์. (2554). แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์ สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
เสมอ ถาน้อย. (2550). การบริหารงานวิจัยสไตล์ มน. (เว็บบล็อก). สืบค้น 14 ตุลาคม 2561 จากhttps://www.gotoknow.org/posts/136263.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. (2558). เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558 - 2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร.
อาทิตยา ดวงมณี. (2555). การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิจัย โดยการเทียบเคียงสมรรถนะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม. ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์สถาบันอุดมศึกษา.
Derntl, M. (2014). Basics of Research Paper Writing and Publishing. International Journal
of Technology Enhanced Learning, 6(2), 105-123. [Open Access] Drucker, P. F. (1998). The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, 149-157.
Translated Thai References (ส่วนที่แปลรายการอ้างอิงภาษาไทย) Duangmanee, A. (2013). The Development of Research Management Strategies by
Benchmarking on Education Criteria for Performance Excellence of Nursing Colleges
under the Ministry of Defense. (Doctoral’ s thesis, Faculty of Education, Chulalongkorn
University). [In Thai] Kanjanapanyakom, R. (2013). Improving the quality of education to excellence EdPEx.
We can do (How). The project’ s clarify the development of educational quality
to excellence (EdPEx) on Kasetsart University 19 November 2013. Retrieved
November 20, 2018, from http://www.qa.ku.ac.th/Download/EdPEx%20_ update10012014.pdf. [In Thai] Ministry of Education. (2010). National Education Act B.E. 2553 (issue 3). Bangkok: Siam
Sport Syndicate Public Company Limited. Nitiprechanon, W. (2011). The best practices in research management at the office of the
basic education commission. (Doctoral’ s thesis, Department of Educational
Administration, Graduate School, Silpakorn University). [In Thai] Office of the Higher Education Commission, Bureau of higher Education Standards and
Evaluation. (2015). Education quality criteria for Excellence in operation, 2015-2018.
Education Criteria The material in this publication is based on Baldrige Performance
Excellence Program. [In Thai] Phutayanant, D., Boonyasopon, T., Ketsingha, V., & Stirayakorn, P. (2011). The Development
of Research Management Model in Universities. The Journal of KMUTNB, 21(2), 267-276. [In Thai] Sirisanglert, K. (2009). Research for improving the quality of education. In the course set
Information and research Educational Administration Unit 13, Department of
Education, Sukhothai Thammathirat Open University. Sukhothai Thammathirat
Open University Printing House. [In Thai] Thanoi, S. (2007). Style research management of Naresuan University. [Web block].
Retrieved October, 14, 2018, from https://www.gotoknow.org/posts/136263 [In Thai] Tongaht, C. (2009). Research management. Retrieved December 4, 2018, from https://www.gotoknow.org/posts/424637#0 [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-10