นวโกวาทกับการเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตของคนในยุคสังคมพลิกผัน (Disrupt Society)

นวโกวาทกับการเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตของคนในยุคสังคมพลิกผัน (Disrupt Society)

ผู้แต่ง

  • Panuwat Pakdeewong Associate Professor Dr.

คำสำคัญ:

นวโกวาท, เครื่องมือในการใช้ชีวิต, สังคมพลิกผัน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงอีกเครื่องมือหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ซึ่งปัจจุบันการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่ต้องมีการดำรงชีพของตนและดำเนินชีวิตในสังคม โดยเฉพาะคนยุคปัจจุบันที่อยู่ในสังคมพลิกผัน หรือ Disrupt Society ที่ต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจนไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ ก่อให้เกิดภาวการณ์ของการขาดสติและการยั้งคิดในการดำเนินชีวิต ทั้ง ๆ ที่ในสังคมไทยมี “นวโกวาท” ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักธรรมในพุทธศาสนาที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือทิศทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งที่ควรจะนำกลับมาใช้ในการดำรงชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-04

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ