ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วตามแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วตามแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ผู้แต่ง

  • Thawisak Hongcharoen สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การบริหารโรงเรียน, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วตามแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประชากรที่ศึกษาคือ โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 11 คน และข้าราชการครู จำนวน 143 คน รวมจำนวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้วตามแนวคิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  มีลำดับความต้องการจำเป็นจากสูงที่สุดไปหาต่ำที่สุดคือ ด้านที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (PNIModified = 0.199) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นที่สูงสุด และต่ำสุดคือ องค์ประกอบที่ 5 ทักษะอาชีพ (PNIModified = 0.237) และองค์ประกอบที่ 3 คุณธรรม (PNIModified = 0.173) ด้านที่ 3 การวัดผลประเมินผล (PNIModified = 0.198)  มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นที่สูงสุดและต่ำสุดคือ องค์ประกอบที่ 5 ทักษะอาชีพ (PNIModified = 0.237) และองค์ประกอบที่ 3 คุณธรรม (PNIModified = 0.188) ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร (PNIModified = 0.196) มีองค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 5 ทักษะอาชีพ (PNIModified = 0.251) และองค์ประกอบที่ 3 คุณธรรม (PNIModified = 0.188) และด้านที่ 4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร (PNIModified = 0.186) มีองค์ประกอบที่มีค่าความต้องการจำเป็นที่สูงสุดและต่ำสุดคือ องค์ประกอบที่ 5 ทักษะอาชีพ (PNIModified = 0.204) และองค์ประกอบที่ 3 คุณธรรม (PNIModified = 0.160)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-04-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย