รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • Piyaluck Brikshavana คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พฤติกรรมประชาธิปไตย เด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย และเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 จำนวน 29 คน โรงเรียนบ่อวิทย์บางระกำ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จังหวัด พิษณุโลก ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  และรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งการทดลองแบบวัดซ้ำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measures ANOVA)

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 7 หลักการ ได้แก่ หลักการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ หลักการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก หลักการลงมือกระทำ หลักการประเมินค่า หลักการเสริมแรงทางบวก หลักการถ่ายโยงการเรียนรู้ และขั้นตอนของรูปแบบการจัดประสบการณ์ 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นเรียนรู้จากตัวแบบ ขั้นวิเคราะห์ตัวแบบ ขั้นร่วมมือปฏิบัติการ ขั้นประเมินผล ขั้นเสริมแรงทางบวก ขั้นปรับประยุกต์ใช้ และการทดลองใช้รูปแบบฯ ผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่างและหลังการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน มีคะแนนสูงขึ้นตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมากที่สุด   

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amarinsangpen, S. (2011). A factor analysis and developmental democratic characteristics of young children. Dissertation, Ed. D. (Early Childhood Education). Bangkok: Graduate school, Srinakarinwirot University. [in Thai]

Arbuthnot, J. Breden & Forst, D. (1998). Practicing ethical reasoning: theory and practice. Translated by Soodjai Boonaree. Bangkok: Developing book center Department of Education. [in Thai]

Bierhoff. (2002). Prosocial Behavior. New York: Psychology.

Booncherdchoo, S. (2017). The learning provision for early childhood citizenship development. Journal of Education, 45(2), 254-267. [in Thai]

Dewey, John. (1967). Democracy and Education. New York: The Macmillan.

Khammani, T. (2003). Development of morals, ethics and values: from theory to practice. Bangkok: Metheethips. [in Thai]

Khowtrakoon, S. (2007). Educational psychology (7th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Meesomsarn, K., & Silpakijyan. (2019). Early childhood development in the 4.0 era. Journal of Valaya Alongkorn Review (Humannities and Social Sciences), 8(1), 171-178. [in Thai]

Pinyoanuntapong, S. (2007). Early Childhood Education. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat University Press. [in Thai]

Polyiem & Nuangchalerm. (2018). Instructional Guideline to Enhance Democracy for Mathayomsuksa 4 Students. Journal of Community Development Research (Humanities and Socail Sciences), 11(1), 177-185. [in Thai]

Polyotin, P. et al. (2007). Learning of Thai preschool children based on the concept of highscope. Bangkok: Office of the education council: Ministry of Education. [in Thai]

Putnam, W. Joanne. (1993). Cooperative Learning and Strategies for Inclusion: Celebrating Diversity in the Classroom. USA.: Paul H. Brookes Publishing.

Ruamsuk, P. et al. (2015). The Development of Tales to Enhancing Generosity in Children in Early Childhood. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humannities and Social Sciences), 8(1), 903-922.

Slavin, E. Robert. (1983). Cooperative Learning. New York: Longman.

Sricharoenpramong, N. (2011). Effects of Using Johnson and Johnson’s Conflict Resolution Problem Solving Process in Classroom on Kindergartener’s Democratic Behaviors. Thesis for Master degree of Education Program in Early Childhood Faculty of Education Chulalongkorn University.

Sutanun, S. (2019, December 6). The truth of democracy. Retrieved from http://www. matichon.co.th/article/news_1792999 [in Thai]

Tantisoonthorn, T. (2014). Citizen human right and democracy. Institute of Educational Policy. Bangkok: PPress. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-09