ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1

ผู้แต่ง

  • Sumet Phanwong คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมของโรงเรียน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) วัฒนธรรมของโรงเรียน 3) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และ 4)  ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสุ่มจากผู้สอนในโรงเรียนดังกล่าว จำนวน 361 คน ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X =3.93,S.D.=0.68) 2) วัฒนธรรมของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ระดับมาก (X =4.09, S.D.=0.50)  3) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.26,S.D.=0.46)  4) ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและวัฒนธรรมของโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.27–1.00) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมกันทำนายคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูได้ร้อยละ 65.5

Downloads

Download data is not yet available.

References

Administrative Regulations Act, Ministry of Education. (2003, July 3). Royal Gazette. Vol.120 Part 62 a. [in Thai]

Denison, D. (1991). Corporate Culture and Organizational Effectiveness. New York: John Wiley & Sons.

Engels, N., G. Hotton, G. Devos, D. Bouckenooghe & A. Aelterman. (2008). Principals in

Schools with a Positive School Culture. Educational Studies, 34(3), 157-172.

Hoy, W. K., & C. G. Miskel. (2013). Educational Adminnistration (6th ed.). Singapore: McGraw-Hill.

Khongchai, T. (2017). Factors Affecting Performance Quality of Teachersin the 21st Century of College in PhetchaburiProvince, Vocational Education Commission. Veridian E-Journal, 10(2), 351-354. [in Thai]

Kositpimanvach, E., & Agsonsue, P.(2018). Organization Culture of Private Schools. Dhammathas Academic Journal, 18(3), 363-371. [in Thai]

Lee, M., & K. S. Louis. (2019). Mapping a Strong School Culture and Linking it to Sustainable School Improvement. Teaching and Teacher Education, 81, 84-96.

Niyamabha, A. (2019). Digital Quality of Education: Challenges of School Administrators. In Pakotan, J. (Eds.), Total Management Articles Education and Learning Management Towards Education in the Digital age, set 1 (p. 133). Ubon Ratchathani: Witthaya 1973 press. [in Thai]

OECD. (2013). Learning for 21th Century Learning. OECD Publishing.

Office for National Education Standards and Quality Assessment. (2014). Identification and Evaluation Criteria Round 4 (2016-2020). Retrieved September 5, 2019, from http://www.onesqa.or.th/th/download/899/ [in Thai]

Office of the Basic Education Commission. (2010). Policy of the Office of the Education

Commission Basic. Bangkok: Success Publication. [in Thai]

Office of the Secretary of the National Strategy Board. (2018). National Strategy 2018- 2037. Bangkok: 21 Century. [in Thai]

Runcharoen, T. (2019). The Study of Leaning Leadership of School Administrators and

Classroom Management of Teachers. In Pakotang, J. (Eds.), Total Management Articles Education and Learning Management Towards Education in the Digital age, set 1 (p. 11). Ubon Ratchathani: Witthaya 1973 press. [in Thai]

Secondary Education Service Area Office 1. (2018). Information of Secondary Education

Service Area Office 1. Retrieved August 26, 2019, from https://www.sesao1.go.th/ about/vision.html [in Thai]

Shafer-Landau, R. (2018). What Makes a Good School Culture?. Retrieved August 26, 2018, from https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/07/what-makes-good-school-culture

Somprach, K. (2015). Learning Leadership of School Principals: A Grounded Theory Study (Research report). Khonkean: Major Field: Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University. [in Thai]

Somprach, K. (2017). Leadership and School Quality. Khonkean: Khon Kaen University

Press. [in Thai]

Tayraukham, S. (2012). Research Methodology for Social Science and Humanities. Maha Sarakham: Mahasarakham University Press. [in Thai]

Wongkhong, J. (2017). Indicators of Learning Leadership for School Administrators in the Office of Secondary Educational Service Area 25. Journal of Education Graduate Studies Research, KKU, 11(2), 48-58. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-09