แนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ตามกรอบความคิดแบบเติบโต

แนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ ตามกรอบความคิดแบบเติบโต

ผู้แต่ง

  • อรรถชัย ศรีวรภัทร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

คำสำคัญ:

กรอบความคิดแบบเติบโต การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามกรอบความคิดแบบเติบโต 2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามกรอบความคิดแบบเติบโต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากร คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนจำนวน 138 โรงเรียน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครสซีและมอร์แกน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน และรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)        แนวทางฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม และการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามกรอบความคิดแบบเติบโต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.83, SD = 0.96) และระดับมาก ( = 4.29, SD = 0.64) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเชื่อว่าความสามารถทางปัญญาสามารถพัฒนาได้ มีสภาพที่พึงประสงค์และลำดับความต้องการจำเป็นเฉลี่ยสูงที่สุด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากวิธีการพัฒนาพบว่า การพัฒนาแบบผสมผสานหลากหลายวิธี มีลำดับความต้องการจำเป็นที่สูงที่สุด และ 2) แนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วย 4 แนวทางตามคุณลักษณะของกรอบความคิดแบบเติบโต  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beatty, R. W., Schneier, C. E., & McEvoy, G. M. (1987). Executive development and management succession. Res. Personnel Hum. Resour. Manag., 5, 289-322.

Best, J. W. (1981). Research in education (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Bill Gates Biography: Success Story of Microsoft Co-Founder. (2020). Astrum People website. Retrieved April 3, 2020, from https://astrumpeople.com/bill-gates-biography

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longmans, Green.

Bolliger, D. U., Supnakorn, S., & Boggs, C. (2010). Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment. Computers & Education, 55, 714-722.

Chan, D. W. (2012). Life satisfaction, happiness, and the growth mindset of healthy and unhealthy perfectionists among Hong Kong Chinese gifted students. Roeper Review, 34(4), 224-233.

Charoensettasilp, T. (2016). Minister of Education introduced Royal initiative Children to love teachers, Teachers to love children as the heart of education reform. Retrieved March 10, 2019, from http://www.isranews.org/thaireform-other-news/52635-2016-12-18-02-25-22.html [in Thai]

Charoenwongsak, K. (2009). Creating people, process for sustainable success. Retrieved July 20, 2019, from http://www.kriengsak.com/node/1849 [in Thai]

Chen, W. W., & Wong, Y. L. (2015). Chinese mindset: Theories of intelligence, goal orientation and academic achievement in Hong Kong students. Educational Psychology, 35(6), 714-725. doi:10.1080/01443410.2014.893559.

Chimkoew, P. (2009). Professional development strategies for administrators in education institutions under the Office of the Basic Education Commission. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Crum, K. S., & Sherman, W. H. (2008). Facilitating high achievement: High school principals’ reflections on their successful leadership practices. Journal of Educational Administration, 46(5), 562-580. doi:10.1108/09578230810895492.

Duckworth, A. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. New York, NY: Scribner.

Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York, NY: Ballantine Books.

Educational Psychology Center, Foundation of Virtuous Youth. (2017). Mindset development. Retrieved from http://oknation.nationtv.tv/blog/wut2013/2014/ 07/25/entry-1 [in Thai]

Elias, M. J., White, G., & Stepney, C. (2014). Surmounting the challenges of improving academic performance: Closing the achievement gap through social-emotional and character development. Journal of Urban Teaching and Research, 10, 14-24.

Friedman, H. (2011). The myth behind the subject leader as a school key player. Teachers and teaching: History and Practice, 17(3), 289-302. doi:10.1080/ 13540602.2011.554701.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.

Hallowell, E. M. (2011). Shine: Using brain science to get the best from your people. Boston, MA: Harvard Business School.

Hanutsaha, R. (2020). Unstructured. Bangkok: KOOB. [in Thai]

Hattie, J. (2014). What Doesn’t Work in Education: The Politics of Distraction. London.

Huber, J. (2015). Self-Awareness and Your Mindset: Fixed Mindset vs. Growth Mindset. Retrieved April 5, 2020, from https://jeanhuber.com/self-awareness-and-your-mindset-fixed-mindset-vs-growth-mindset

Hugelschafer, S., & Achtziger, A. (2014). On confident men and rational women: It’s all on your mind (set). Journal of Economic Psychology, 41, 31-44

Integrated Provincial Administrative Committee. (2018). Krabi Province Development Plan 2018-2022 Revised version 2020. Retrieved from http://demo-cv.com/ demoweb/krabi/files/com_news_develop_plan/201812_82949270bf35e1a.pdf [in Thai]

Keesukpan, E. (2011). Skill management and practice (4th ed.). Bangkok: Sukkhapabjai Group. [in Thai]

Kennedy, F., Carroll, B., & Francoeur, J. (2013). Mindset not skill set: Evaluating in new paradigms of leadership development. Advances in Developing Human Resources, 15(1), 10-26. doi: 101177/1523422312466835.

King, R. B. (2012). How you think about your intelligence influences how adjusted you are: Implicit theories and adjustment outcomes. Personality and Individual Differences, 53(5), 705-709.

Klar, H. W., & Brewer, C. A. (2013). Successful leadership in high needs schools: An examination of core leadership practices enacted in challenging contexts. University Council for Educational Administration, 49(5), 768-808. doi:10.1177/ 0013161X13482577.

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT press.

Krabi Primary Educational Service Area Office. (2019). Annual Action Plan 2019. [in Thai]

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Kumkon, K. (2017). Effects of implementing health promotion program using Growth Mindset and Pender’s Health promotion model on lower secondary school students’ happiness. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Louis, K. S., Dretzke, B., & Wahlstrom, K. (2010). How does leadership affect student achievement? Results from a national U.S. survey. School Effectiveness and School Improvement, 21(3), 315-336. doi:10.1080/09243453.2010.486586.

Martin, A. (2014). Implicit theories about intelligence and growth (personal best) goals: Exploring reciprocal relationships. British Journal of Educational Psychology, 85, 207-223. doi:10.111/bjep.12038.

McCarthy, C. (Ed.). (2016). Embrace challenges as opportunities to learn, grow, and improve. Student Affairs Today, 19(9), 12. doi: 10.1002/say

Narintarangkul Na Ayudhaya, S. (2018). Human resource management. In S. Chamchoy (Ed.), Leadership in Educational Management and Quality Assurance (pp. 136-142). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Noe, R.A., J.R. Hollenbeck, B. Gerhart, & P.M. Wright (2014), Fundamentals of Human Resource Management (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Office of the Education Council. (2006). 15 ways of the school administration of school administrators, model 1, 2001. Bangkok: 21 Century. [in Thai]

O'Rourke, E., Haimovitz, K., Ballweber, C., Dweck, C. S., & Popović, Z. (2014). Brain points: A growth mindset incentive structure boosts persistence in an educational game. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. http://dx.doi.org/10.1145/2556288.2557157

Pettinger, T. (2017). 7 Effective Ways to Deal With Criticism. Retrieved April 5, 2020, from https://www.lifehack.org/articles/featured/7-effective-ways-to-deal-with-criticism.html

Phuwittayapan, A. (2016). Core Competency Development based on 70:20:10 (1st ed.). Bangkok: HR Center. [in Thai]

Ravenscroft, S. P., Waymire, T. R., & West, T. D. (2012). Accounting students’ metacognition: The association of performance, calibration, error, and mindset. Issues in Accounting Education, 27(3), 707-732. doi:10.2308/iace-50148.

Santiprabhob, V. (2017). Speech by Dr.Veerathai Santiprabhob, press conference for the project to solve unsecured personal debt (Debt Clinic). Retrieved from http://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Speeches/GoV/SpeechGov_17May2017.pdf [in Thai]

Siribanpitak, P., Usaho, C., Narintarangkul Na Ayudhaya, S., & Phopakdi, P. (2017). The Development Approaches for entering the position of school directors. Proposed to Office of the Education Council. [in Thai]

Srirat, P. (2019). Needs for Enhancing Teachers’ Growth Mindset. Journal of Educational Administration and Innovation, 2(May-August), 20-35. [in Thai]

Stoehr, J., Banks, M., & Allen, L. (2011). PLCs, DI, & RTI: A Tapestry for school change.

Thousand Oakes, California: Crowin.

Talerngsri, A. (2015). Interview with Arinya Talerngsri Decoding the 2020 Thai Leaders. Retrieved from http://www.hunt-magazine.com/pdf/hunt13.pdf [in Thai]

Wannapayun, N. (2017). Teacher’s Approach and Development of Students’ Mindset. Hatyai Academic Journal, 15(2), 185-195. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/HatyaiAcademicJournal/article/view/105547/83778 [in Thai]

Whitmore, J. (2002). Coaching for Performance: GROWing People, Performance, and Purpose. London: Nicholas Brealey, p. 8.

Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational Psychologist, 47(4), 302-314.

Yeager, D. S., Hulleman, C. S., Hinojosa, C., Lee, H. Y., O’Brien, J., Romero, C., Paunesku, D., & Dweck, C. (2016). Using design thinking to improve psychological interventions: The case of the growth mindset during transition to high school. Journal of Educational Psychology, 108(3), 374-391. doi:101037/edu00000.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-21

ฉบับ

บท

บทความวิจัย