การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • สุบัน พรเวียง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ระบบประกันคุณภาพภายใน, พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในฯ และ 3) เพื่อประเมินระบบประกันคุณภาพภายในฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
98 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็น การสังเคราะห์เอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1) สภาพปัญหา สถานศึกษานำร่องส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่เป็นเป้าหมายของตนเองและสอดคล้องกับบริบท มีความต้องการสร้างความตระหนักให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสภาพจริง แนวทางการพัฒนา ควรมีการพัฒนา
ชุดความคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในแนวใหม่และมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ที่เป็นระบบ 2) ผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ มี 3 ส่วน ประกอบด้วย 2.1) ขั้นตอนการดำเนินงาน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการตามแผนฯ จัดประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการประเมินตนเอง และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 2.2) มาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จำนวน 3 กลุ่ม และ 2.3) แนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบระบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความถูกต้องและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในฯ ด้วยการประชุมรับฟังความคิดเห็น มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Educational Testing (2013). Guidelines for developing quality assurance systems within educational institutions. Bangkok: Printing House, Agricultural Cooperative Assembly of Thailand, Ltd. [in Thai]

Bureau of Educational Testing (2018). Guidelines for quality assessment according

to early childhood education standards Basic education level and basic education level Special Education Center. Bangkok: Printing House,

The Agricultural Cooperative Federation of Thailand, Ltd. [in Thai]

Chiang Mai Provincial Education Office. (2019). Minutes of the 1st pilot education institute of Chiang Mai Education Sandbox, on July 26, 2019 at Khum Phukham Hotel. Chiang Mai: Chiang Mai Provincial Education Office. [in Thai]

Doungpet, J. (2018). The Guidelines Developing Internal Quality Assurance System of Piyaporn Pittaya School. Journal of Education Academic Chiang Rai Rajabhat University, 3(1), 14-26. [in Thai]

Education Sandbox Act of B.E. 2562. (2019, April 30). Royal Thai Government Gazette, 136(56), 102. [in Thai]

Jusri, P., & Wongsrirasawat, C. (2015). Model Development of School Internal Quality Assurance Operation under Local Goverment Organizations. Graduate Studies Jurnal Suansunanha Rajabhat University, 1(2), 54-59. [in Thai]

Ketkajorn, S., Vajarintarangoon, K., & Sri-ngan, K. (2018). Factors Affecting the Effectiveness of Education Quality Assurance. Journal of Buddhist Educational Research, 3(2), 48-56.

Khunaphrom, N. (2017). Guidelines of Internal Educational Quality Assurance Implementation in Schools Under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. (Master’s thesis, Mahasarakham University). [in Thai]

Khunsri, R. (2016). School Internal Quality Assurance Operations Under Local Government Organization, Saraburi Province. (Master's thesis, Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage Pathum Thani). [in Thai]

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. (2000). Educational administration: Concepts and practices. SAGE Publications.

Matichon Online. (2016, December 22). Chiang Mai is weak, children lack identity. Local expeditions to solve - organized an exhibition “Chili Variety for

Change of Learning”. Retrieved January 22, 2019, from https://www.matichon. co.th /education/news_403592

Ngam Sang, S. (2012). The Development of internal Educational Quality Assurance System for Child Development Centers under the Local Administrative Organization by Approaching Participatory Action Research. (Doctoral dissertation, Burapha University). [in Thai]

Phoolkum, A., & Yafu, S. (2016). Guideline for the Procedure of Quality Assurance According to School Standards of Model School under the Offoce of Nakhon Sawan Primary Education Service Area 2. Social Sciences Research and Academic Journal, 11(Special Education), 59-76. [in Thai]

Phramaha Kittisak Siriwattago (Noosura), K. (2019). Development of Educational Quality Assurance Process in School under the Office of Primary Educational Service Area. Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus, 6(3), 377-394. [in Thai]

Puangkhajorn, S., Worarin C., & Kornpuang, A. (2018). Development of Internal Quality Assurance Model for Basic Education Institutions Using Results-Based Managemrnt. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences), 11(3), 162-177.

Sukseetong, S, Muangman, P., & Srimakutphun, N. (2019). Developing of Internal Quality Assurance System Model in Private School under Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1. Ph.D. in Social Sciences Journal, 9(3), 775-788. [in Thai]

Tommaket, P. (2015). The Operation of the Internal Quality Assurance System in District Non-Formal and Informal Education Centre under the Office of

Non-formal and Informal Education, Sisaket Province. (Master’s thesis, Ubon Ratchathani Rajabhat University). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย