ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียว

ความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียว

ผู้แต่ง

  • ปฏิญญา มุขสาร Chulalongkorn University

คำสำคัญ:

การบริหารงานวิชาการ, พลเมืองสีเขียว, โรงเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียว โดยใช้กรอบแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียว ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จำนวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียว ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.931 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified)

ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสมรรถนะพลเมืองสีเขียวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.067, SD = 0.569) และมากที่สุด (  = 4.603, SD = 0.492) ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีความต้องการจำเป็นมากที่สุด (PNImodified = 0.508) รองลงมาเป็นด้านการวัดและประเมินผล (PNImodified = 0.500) ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ (PNImodified = 0.497) และด้านการจัดการเรียนการสอน (PNImodified = 0.496)

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amornvivat, S. (1990). Teaching by building faith and Yonisamanasikarn. Bangkok: Triranasan. [in Thai]

Chesor, Y. (2017). Academic Administration in Basic Education Schools under Pattani Primary Educational Service Area Office 3. (An Independent Study, Master Program). Field in Educational Administration Graduate School, Yala Rajabhat University, Yala. [in Thai]

Chudaphan, W. (2002). Environmental Science. Bangkok: Ruam Saman. [in Thai]

Chumkesornkulkit, K. (2017). Academic Management Guidelines for Developing Critical Thinking Skills of Learners in Schools Under the Pathumthani Primary Educational Service Area Office, Area 1. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Department of Environmental Quality Promotion. (2016). Guidelines for the operation of Eco-school. Bangkok: Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of Natural Resources and Environment. [in Thai]

European Network for Environmental Citizenship. (2018). New thinking in environmental citizenship [Online]. Retrieved from http://enec-cost.eu/

Government Gazette. (1999). National Education Act 1999. Section 74 Kor., pp. 1-90, (2542, 14 August). [in Thai]

Government Gazette (2017). The Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560, Volume 134, Section 40 Kor., pp. 1-90, (2560, 6 April). [in Thai]

Khammanee, T. et al. (2005). Various alternative teaching styles (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]

Klinkularb, P. (1999). Educational Supervision: Theory and Practice. Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]

Ministry of Education. (2002). The Ministry of Education Act 2003 and the Ministerial Regulation on government sectors. Bangkok: Printing House, Shipping Organization. [in Thai]

Permpoon, W. (1999). Teaching Behavior, Character Enhancement Group. Bangkok: Dhonburi Rajabhat Institute. [in Thai]

Phuprasert, K. (2002). Academic administration in educational institutions (2nd ed.). Bangkok: Methee Tips. [in Thai]

Poongoen, P. (2017). Approaches for Academic administration of Primary Schools According to the Concept of Public-private Partnership to Develop Student Quality. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Thanabut, W. (2017). Approaches for Developing Academic Management Based on the Convention on the Right of the Child in School under the Secondary Educational Service Area office 1. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

The Office of the Education Council (2018). National Education Standard B.E. 2018. Nonthaburi: 21 Century Co., Ltd. [in Thai]

The Office of the Education Council Secretariat (2019). Understand the Simple Competency-Based Curriculum, People's Edition and Understand the Simple Competency-Based Curriculum Teacher Administrator and Educational Personnel. Bangkok: Office of the Education Council Secretariat. [in Thai]

The Office of the National Economic and Social Development Board. (2016). National Economic and Social Development Plan Twelfth edition 2017-2021. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board, European Network for Environmental Citizenship, 2018). [in Thai]

The Secondary Education Service Area Office 1. (2019). Annual Government Action Plan, Fiscal Year 2020. Bangkok: Office of Secondary Education Service Area 1. [in Thai]

The Secondary Educational Service Area office 2. (2019). The governmental operational plan for the fiscal year 2020. Bangkok: The Secondary Education Service Area Office 2. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย