ความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง

  • Anongkarn Srichan คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

การบริหารโรงเรียน, โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

บทคัดย่อ

         

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กรอบแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร จำนวน 47 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (PNImodified)

          ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตามแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพบว่า ด้านการประเมินผลมีความต้องการจำเป็นสูงที่สุด (PNImodified = 0.314) รองลงมาคือ ด้านการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (PNImodified = 0.308) และการวางแผน (PNImodified = 0.307) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Educational Innovation Development. 1tambon1school. Retrieved January 29, 2021, from http://1tambon1school.innoobec.com [in Thai]

Chanruam, R. (2017). Dual system school management innovation based on the concepts of career-related programme. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Chaiheng, S. (2011). Development of Strategies for Educational Resource Management of Small Schools in Urban and Rural Areas. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Chiwpreecha, K. (2012). Development of a participative management model for outstanding subdistrict schools. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Katesuwan, R. (2013). Quality management: from TQC to TQM, ISO 9000 and quality assurance. Bangkok: Borpitt Printing.

Les, B. (2002). Strategic planning and school management: full of sound and fury, signifying nothing?. Journal of education administration, 40(5), 402-424.

Manabu, S. (2016). School Reforming in Learning Community and Using Theory to practice. Bangkok: Pabpim Printing House. [in Thai]

Ministry of Education. (2003). National Education Act B.E. 2542 (1999) and Amendment (Second National Education Act B.E. 2545 (2002)). Bangkok: Express Transportation Organization of Thailand. [in Thai]

Ministry of Education. (2017). National Education Plan Act B.E. 2560-2579 (2017-2036). Bangkok: Prigwhan Graphic. [in Thai]

Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., Russel, J. D., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2011). Educational technology for teaching and learning (4th ed.). USA: Pearson.

Office of the Education Council. (2016). Education reform for the future of Thailand, Stability, Prosperity, Sustainability Prime Minister’s Education Policy (General Prayut Chan-ocha). Bangkok: 21 Century. [in Thai]

Office of the Education Council. (2018). Education statistics of Thailand 2559-2560. Bangkok: Prigwhan Graphic. [in Thai]

Office of the Education Council. (2019). Thai education status 2561/2562 Education Reform in the Digital Era 2561/2562. Bangkok: Pabpim Printing House. [in Thai]

Piamwiriyawong, P. (2015). A development of a performance appraisal system for school administrators in conformance with academic status standards to enhance student quality. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University).

[in Thai]

Sudhammo, P.S. (2014). The Role of Executives in Education Quality Development. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 1(1), 89-102.

[in Thai]

Trairatvorakul, P. (2019). Thai education solution. Retrieved May 29, 2564, from http://thaitpiblne.org [in Thai]

Tungtong, J. (2012). A study of the state and problems of school administration of outstanding district schools. (Master’s thesis, Chulalongkorn University). [in Thai]

Tyson, D.R. (2017). How school leaders prioritize and allocate resources to improve teacher quality through teacher professional development: A multiple case study in suburban North Carolina. (Doctoral dissertation, University of North Carolina).

Yenguy, W. (2011). A Study of Factors of Management Schools for Quality of Learner Under Office of the Basic Education Commission. Suthiparithat Journal, 25(77), 19-32.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย