แนวทางการส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

แนวทางการส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ผู้แต่ง

  • ALONGKOT SUTTAGARN Faculty of Education, Naresuan University

คำสำคัญ:

การรู้ดิจิทัล, การบริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรู้ดิจิทัลและแนวทางการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน วิธีดำเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 62 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำแนกเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 62 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรู้ดิจิทัล กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า การรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}  = 4.12) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการประเมินข้อมูลดิจิทัล อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ในระดับมาก และแนวทางการส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ควรสนับสนุนให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้บริหารสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการบริหารตามภารกิจของสถานศึกษา รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ยุคดิจิทัล

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boontham, T. (2016). Leadership in Digital Economy Era and Sustainable Development of Educational Organizations. Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 7(1), 217-225. [in Thai]

Boonyu, A. (2017). Digital Literacy. Journal of Department of Science Service, Ministry of Science and Technology, 66(207), 28-29. [in Thai]

Bunkhantinat, A. (2018). Development of Digital Skills for Government Teachers and Educational Personnel. Journal of The Teacher Civil Service and Educational Personnel, 39(1), 5-8. [in Thai]

Danwangkwan, A. (2020). Competency for a Digital Technology of School Administrators Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. Retrieved October 28, 2021, from http://www.mpa-mba.ru.ac.th/images/Project/treatise_lopburi01_02082021/ 6124952505.pdf [in Thai]

Hague, C., & Payton, S. (2010). Digital literacy across the curriculum. Bristol: Futurelab.

Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A Plan of Action. Washington, D.C.: The Aspen Institute.

Intaramanee, S. (2019). School Management in Digital Era. UMT Poly Journal, 16(1), 353-360. [in Thai]

Jaisai, B. (2021). Administrative Factors Affecting Digital Skills of School Administrators under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2. Journal of educational administration and leadership, 10(37), 1-7.

Keesookpun, E. (2016). School Management in Digital Era. Retrieved April 5, 2021, from https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/52232 [in Thai]

Khantong, N., & Boobpha, S. (2021). Digital Skills of School Administrators Affecting Work Motivation of Teachers Under Nongkhai Secondary Educational Service Area Office. Journal of Modern Learning Development, 6(4), 148-163. [in Thai]

Komolwanich, S. (2020, March 27). Digital Leadership of School Administrator Under The Secondary Educational Service Area Office 23. In Prof. Dr. Wongratanacheewin, S. (Chair), The 21th National Graduate Research Conference. Organized by Khon Kaen University. [in Thai]

Leenaraj, B. (2017). Digital literacy skill for developing learning quality. T.L.A. Bulletin, 61(2), 76-92. [in Thai]

National Science and Technology Development Agency. (2016). Digital Literacy. Retrieved April 1, 2021, from https://www.nstda.or.th/th/nstdaknowledg/2632digital-literacy [in Thai]

Osawong, A. (2020). A development of digital literacy indicators for secondary school students. (Independent Study, Naresuan University). [in Thai]

Padiworn, N. (2021). Model of Development Digital Technology Skills for School Administrators Under the Office of the Basic Education Commission. Journal of MCU Peace Studies, 9(5), 1927-1939. [in Thai]

Saechan, T., & Morsorn, T. (2016). Digital Literacy: Definition, Component and Current Situation. Journal of Information Science, 34(4), 116-145. [in Thai]

Siriman, C. (2021, March 27). School administration skills in the COVID-19 crisis of educational institutions under the Secondary Educational Service Area Office 31. The 8th National Conference. Organized by Nakhon Ratchasima College. [in Thai]

Somchob, K. (2020, March 27). The Study of Digital literacy Components of Supporting Staff in Khon Kaen University, Nongkhai campus. In Prof. Dr. Wongratanacheewin, S. (Chair), The 21th National Graduate Research Conference. Organized by

Khon Kaen University. [in Thai]

Sukkaeo, N. (2020, March 23). Teacher skills in the Digital age of Surasukmontree school under the Secondary Educational Service Area Office 2. The 12th National Graduate Research Conference. Organized by Ubon Ratchathani Rajabhat University. [in Thai]

The Office of the Civil Service Commission (OCSC). (2019). No. 0206.7/ว4 Guidelines for developing digital skills for government teachers and educators. Ministry of Education: Office of Permanent Secretary. [in Thai]

The Secondary Educational Service Area Office Nan. (2020). Annual Action Plan 2020. Nan: Policy and Planning Group of the Secondary Educational Service Area Office Nan. [in Thai]

Thong-iam, B. (2018). the development of indicators for digital literacy skills of teacher students in unlimited admission university. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Science), 4(1), 291-302. [in Thai]

Viphoouparakhot, V. (2021). Guidelines for Creative School Management of Basic Education School Administrators in The 4.0 Era. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 9(1), 60-69. [in Thai]

Wongyai, N. (2017). A guide to developing digital literacy skills of digital native. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2), 1630-1642. [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย