ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ผู้แต่ง

  • piya thongma Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
  • ปทุมพร เปียถนอม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำแบบเหนือชั้น, ผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำนวน 312 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของโคเฮน และใช้การกำหนดตัวอย่างวิจัยตามโควตา จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.989 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านการมีวิสัยทัศน์ ไม่พบความแตกต่าง และข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีอายุ ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับภาวะผู้นำแบบเหนือชั้นของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonyopakprn, A. (2010). Academic Leadership Behavior of the Primary School Principals under Samut Prakan Primary Education Service Office Area 1 According to the Opinion of Teachers and Principals. (Master’s thesis, Dhonburi Rajabhat University). [in Thai]

Bunjongchuay, D. (2017). The Leadership of School Administrators as Perceived by Teachers under Secondary Education Service Area Office 11 in Chomphon. (Master’s independent, Suratthani Rajabhat University). [in Thai]

Cardona, P. (2000). Transcendental leadership. Leadership & Organizational Development Journal, 21(4), 201-206.

Chantorn, P. (2016). Transcendental Leadership of Administrators Loei Provincial Office the Non-Formal and Informal Education. (Master’s thesis, Mahamakut Buddhist University). [in Thai]

Chirapornphanit, S. (2020). Primary school Principals’ Learning Leadership in Digital Age as Perceived by Teacher Primary School in Pak Kret District, Nonthaburi. Journal of Educational Administration and Leadership Sakon Nakhon Rajabhat University, 9(33), 256-262. [in Thai]

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research Method in Education (7th ed.). New York: Morrison.

Dhatsatan, N. (2014). Transformational Leadership of Institutional Administrators Affiliated with Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. Phrae Wa Kalasin Journal of Kalasin Rajabhat University, 1(3), 83-99. [in Thai]

Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, (14), 693-727.

Gardiner, J. J. (2006). Transactional, transformational, and transcendent Leadership: Metaphors mapping the evolution of the theory and practice of governance. Kravis Leadership Institute. Leadership Review, (6), 62-76.

Isebor, J. E. (2018). Transcendental Leadership For Leadership For The 21st Century: A Narrative Inquiry on effective Leadership And Workplace Spirituality. (Doctoral dissertation), Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 10825359)

Jedaman, P., Teemungsai, S., Hungsuwan, S., & Srichaiwung, P. (2021). Developing Sustainable Transcendental Leadership Characters for Effecting Job Satisfactions and Organization Commitments of Personnel Education Administration. Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University, 11(1), 65-75.

[in Thai]

Kamket, W. (2012). Research Methodology in Behavioral Sciences. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Keawsen, P. (2018). Super Leadership of School Administrators under office of Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area. Nakbhut paritat journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 11(2), 72-80. [in Thai]

Kishore, K., & Nair, A. (2013). Transcendental Leaders Are The Moral Fiber Of An Organization. Journal of Business Management & Social Sciences Research (JBM&SSR), 2(7), 2319-5614.

Lavery, S. D. (2012). The Catholic School Principal: A transcendental?. Journal of Catholic School Studies, 84(1), 36-42.

Liu, C. H. (2007). Transactional, Transformational, Transcendental Leadership: Motivation Effectiveness and Measurement of Transcendental Leadership. Workshop Six: Ethical Leadership in the Context of Globalization (pp. 1-26). U.S.A: University of Delaware.

Lojananon, T. (2014). Leadership and Motivation in Work Affecting Creativity of Employee A Case Study of Zuellig Pharma Company Limited. (Master’s thesis, Silpakorn University). [in Thai]

Mangklasiri, N. (2017). The Multicultureal Leadership of School Administrators under Secondary Educational Service Area in Bangkok. (Master’s thesis, Dhurakij Pundit University). [in Thai]

Najarbashi, I. F., & Alikhani, A. (2014). Transcendental leadership and organizational Citizenship behavior: Investigating the role of spirituality in the workplace. Management Science Letters, 4, 1385-1390.

Office of The Education Council. (2017). National Education Plan in 2017-2036. Bangkok: Prikhwangraphic Plc. [in Thai]

Palomino, R. L. (2018). Transcendental Leadership: A Philosophical Approach to Leader’s Effectiveness. III Research Workshop: Mission, Leadership And Sustainability (pp. 137-152). Spain: Barcelona.

Phongsriwat, S. (2015). Transcendental Leadership. Retrieved December 25, 2021, form http//www.suthep.crru.ac.th/leadership39.doc [in Thai]

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Rungsoi, W. (2021). leadership and organizational culture affecting the quality of work life of teachers of Watlanboon school, Ladkrabang district office, Bangkok. Journal of MCU Nakhondhat, 8(2), 60-74. [in Thai]

Sanders, J. E., Hoppkins, W. E., & Geroy, G. D. (2003). From Transactional to Transcendental: Toward and integrated theory of leadership. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(4), 21-31.

Sanitklang, D. (2018). Secondary School Management Strategies According to The Concept of Developing Transcendental Leadership in Student. (Doctoral dissertation, Chulalongkorn University). [in Thai]

Sripratoomwong, O. (2020). A Study of Administrators’ Transformational Leadership of the District Non-Formal and Informal Education Centers under the Upper Northeastern Provincial Cluster 2. Journal of Educational Administration and Leadership Sakon Nakhon Rajabhat University, 9(33), 143-155. [in Thai]

Tantula, A. (2015). Factors Affecting Transcendental Leadership of Administrators in Schools under Loei Primary Educational Service Area Office 1. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 9(2), 184-206. [in Thai]

Tehubijuluw, F. K. (2014). The Role of Transcendental Leadership to Increase Organization Performance through Workers Job Satisfaction. International Journal of Trade, Economics and Finance, 5(6), 511-515.

Thamhin, M. (2017). The Development on Transcendental Leadership Model for The Basic Educatoin Administrators of The Secondary Educational Service Area Office 25 using Application Sufficiency of Economy Philosophy. (Doctoral dissertation, Mahasarakham Rajabhat University). [in Thai]

The Secondary Educational Service Area Office 10. (2014). Annual Report of Education Management for the Fiscal Year 2014. (Policy and Planning Group No. 1/2014), 1-2. [in Thai]

Thongketkaeo, C. (2019). Leadership and School Atmosphere as Perceived by School Administrators and Teachers under Saraburi Primary Education Service Area Office. Journal of lawasri, 3(1), 63-80. [in Thai]

Upper Secondary Education Bureau. (2018). Operating guidelines of World-Class Standard School Update 2018. Retrieved January 7, 2022, form https:// pubhtml5. com/ysxd/raom/basic/51-100 [in Thai]

Wongwanich, S. (2015). Needs Assessment Research (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Yimrod, Y. (2016). Strategic Leadership and the Quality of Student in World Class Standard Secondary School under the Provincial Education Office in the West Region. (Master’s thesis, Silpakorn University). [in Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23

ฉบับ

บท

บทความวิจัย