กระบวนการนำนโยบายแก้ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติขององค์กรภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์

กระบวนการนำนโยบายแก้ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติขององค์กรภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์

  • Bancha Bhutwanakul
  • Viyouth Chamruspanth
คำสำคัญ: การนำนโยบายไปปฏิบัติ; ความยากจน; องค์กรภาครัฐ

บทคัดย่อ

บทความนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนำนโยบายแก้ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติขององค์กรภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) สัมภาษณ์ผู้บริหาร และสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 28 คน  โดยมีข้อคำถามว่า รัฐและองค์กรภาครัฐมีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า แต่ช่วงครึ่งศตวรรษมาแล้ว “ทำไมคนจนยังคงจนอยู่” ทั้งๆ ที่การแก้ปัญหาความยากจนขององค์กรดังกล่าวมีหลักการและกระบวนการลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผลนโยบายในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัยพบว่า องค์กรภาครัฐระดับท้องถิ่นของจังหวัดมีการจัดแผนพัฒนา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่มีคำสั่งจากนโยบายจากเบื้องบน กล่าวคือ 1 มีการวางแผนการนำนโยบาย 2. การนำแผนไปปฏิบัติ และ 3 การรายงานการประเมินและติดตาม แต่ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายแก้ปัญหาความยากจนก็เกิดจากระบบโครงสร้างของส่วนราชการทั้งตัวผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นโยบาย แผนงานและโครงการในการไปปฏิบัติที่มีความแตกต่างระหว่างหลักการเชิงนโยบายกับภาคปฏิบัติจริงที่ทั้งสองอย่างต่างมีข้อจำกัดในตัวมันเอง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กล้า ทองขาว. (2534). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำ
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบาย รณรงค์เพื่อการเรียนรู้
หนังสือแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์พัฒนาบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

จุมพล หนิมพานิช. (2552). การวิเคราะห์นโยบาย ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และ
กรณีตัวอย่าง. นนทบุรี:โครงการเอกสารตำรา สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

______. (2554). การประเมินผลนโยบาย: หลักการ แนวคิด และการประยุกต์ใช้.
นนทบุรี:โครงการเอกสารตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ทองใบ สุดชารี. (2536). การนำนโยบายวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสห
วิทยาลัยอีสานใต้. วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วรเดช จันทรศร. (2551). ทฤษฎีการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ.พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิก.

สำนักงาน ก.พ. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล. (2549). คู่มือการจัดทำแผน
กลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล. (พิมพ์ครั้งที่ 4) กรุงเทพฯ : บริษัท
พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด.

สำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2548). ชุดคู่มือเทคนิคและ
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนว ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (25 เล่ม). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: สหมิตรพริ้นติ้ง.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2555). ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร.
กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557,2558, และ 2559.
กรุงเทพ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2557). สู่สังคมไทยเสมอหน้า “มั่งคั่ง อำนาจ ความไม่เท่า
เทียม” ในผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554).
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -
2559). นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

ศรีประภา ถมกระจ่าง. (2551). พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://slideplayer.in.th/slide/2144907/ (24 ธันวาคม 2560)

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย.
(2547). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด.
กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting
Mixed Methods Research.
Thousand Oaks, CA: Sage.

Translated Thai References

Kla ThongKhao. (1991). Analysis of factors affecting the success of
public policy implementation. A Case Study of the
National Book Learning Campaign. Dissertation of Doctor of
Philosophy, Faculty of Public Administration National Institute
of Development Administration.

Niyompanich Chumphon. (2009). Policy Analysis Scopes, Concept,
Theores and Case Studies. Nonthaburi: Project Book of
Sukhothai tammathirat open University Press.

Niyompanich Chumphon. (2012). Policy Evaluation: Principle,
Concepts and Applied. Nonthaburi: Project Book of Sukhothai
tammathirat Open University Press.

Chandarasorn Voradej. (2012). An integrated Theory of Public Policy
Implementation.Bangkok: Prikwan Graphic Press.

Office of the Agricultural Economics. (2012). Poverty of agricultural
households. Bangkok:Ministry of Agriculture and Cooperatives

Office of the Civil Service Commission, Research and Human Resources
Development Office.(2006).Manuals of Strategies and
personal Resources Development. (4th). Bangkok: PA Living
Ltd.

Office of the Civil Service Commission, Office of the Board
Development. (2005). Manuals of Technical Manuals
and Modern Management Methods in Accordance with
Good Governance.(25 books). (2 rd). Bangkok: Sahamitra
Printing.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2011).
Development Plan National Economic and Social
Development Board No. 11 (2012 - 2016).
Nonthaburi : the National Economic and Social Development
Board.

Office of the National Statistical. (2017). Survey Report Socio-
Economic Conditions of Households of the National
Statistical Office, 2014, 2015, and 2016. Bangkok:
Office of the National Statistical.

Office of the Province and Administration and Development, Ministry of
the Interior. (2011).Vision and strategy for the development
of provinces and provinces. Bangkok.

Office of the Province and Administration and Development.
Phongpaichit Pasuk. (2015). Thai Society for Equality "Wealth,
Power and Inequality". In Phongpaichit Pasuk (Editor) Bangkok:
Matichon Press.

Thongbai. Sudcharee. (1993).The Implementation of Teacher's Policy:
A Case Study of the South-East College. Dissertation of
Doctor of Philosophy Faculty of Public Administration National
Institute of Development Administration.

Tom krachang Sriprapa. (2003). Provincial and Provincial
Administration Decrees. [Online]. Sources:
http://slideplayer.in.th/slide/2144907/ (24 December 2017)
เผยแพร่แล้ว
2018-12-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)