อำนาจและการเมืองของ “ภาษา”

อำนาจและการเมืองของ “ภาษา”

  • Siwach Sripokangkul
คำสำคัญ: อำนาจและการเมืองของภาษา; ภาษาเชิงปฏิบัติการ; ภาษาจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้เป็นความพยายามที่จะศึกษาอำนาจและการเมืองของสิ่งที่เรียกว่า “ภาษา” โดยต้องการเปรียบเทียบญาณวิทยาที่มองภาษาแตกต่างกันระหว่างสำนักภาษาเชิงปฏิบัติการ และภาษาจากแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม ผู้เขียนได้อาศัยเอกสารจำนวนหนึ่งเพื่อพิจารณามุมมองด้านภาษาผ่านแนวคิดต่าง ๆ ของนักคิดจำนวนหนึ่ง เช่น  ชาร์ปิโร, ออสติน, โพค๊อก, อีเดลแมน, ไวท์,  คอลนอลลี่, ฟูโกต์, เดอลูซกับโกตตาริ, เดอริดา, รองซิแยร์, เดอมาน ฯลฯ

คำสำคัญ: อำนาจและการเมืองของภาษา; ภาษาเชิงปฏิบัติการ; ภาษาจากแนวคิด
             หลังโครงสร้างนิยม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Austin, J. (1961). A Plea for Excuses. In Philosophy Papers. Oxford:
Oxford University Press.

Connolly, W. (1983). The terms of political discourse. Oxford: Martin
Robertson.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). A thousand Plateaus, Capitalism
and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota
Press.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1994). What is Philosophy? New
York: Columbia University Press.

De Man, P. (1978). The Epistemology of Metaphor. In M. J. Shapiro.
(1984). Language and Politics. New York: New York University
Press.

Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press.

Derrida, J. (1982). Margins of Philosophy. Sussex: The Harvester Press.

Derrida, J. (1992). Acts of Literature. New York: Routledge.

Edelman , M. (1977). The political language of the helping
professions. In M. J. Shapiro. (1984). Language and Politics.
New York: New York University Press.

Fish, S. (1978). Normal Circumstances, Literal Language, Direct
Speech Acts, the Ordinary, the Everyday, the Obvious,
What goes without saying and Others special case. Critical
Inquiry, 4(4), 625-644.

Foucault, M. (1970). The order of discourse. In R. Young. (Ed.) Untying
the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge and
Keegan Pual.

Foucault, M. (1977a). What is an Author? In The Foucault Reader.
New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1977b). Two Lectures. in Power/Knowledge. Selected
Interviews and Other Writings 1972-1977 . New York: Pantheon
Books.

Foucault, M. (1979). Omnes et singulatim: Toward a Critique of
Political Reason. In J. D.

Faubion, & R. Hurley. (2002). Power. New York: New Press.

Foucault, M. (1982). The Subject and Power. In J. D. Faubion, & R. Hurley. (2002). Power. New York: New Press.

Pocock, J.G.A. (1973). Verbalizing the political act: Toward a politics of
speech.In M. Shapiro. (1984). Language and Politics. New York:
New York University Press.

Ranciere, J. (1999). Disagreement: Politics and Philosophy.
Minneapolis: University of Minnesota Press.

Ranciere, J. (2004). The Politics of literature. Substance ,33(1) ,10-24.

Satha-Anand, C. (2006). The Silence of the Bullet Monument:
Violence and “Truth” Management, Dusu Nyor 1948, and
Kru-ze 2004. Critical Asian Studies, 38(1), 11-37.

Shapiro, M. J. (1984). Language and Politics. New York: New York
University Press.

White, J. B. (1987). Thinking about our language. The Yale Law
Journal, 96(8), 1960-83.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)