การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • Hiragkit Sirichandtana
  • Nattapong Posakabutra
  • Sthianrapab Naluang
คำสำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดของโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบการกระจายอำนาจ อำนาจหน้าที่ และพื้นที่การบริหารจัดการในพื้นที่ ในการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นของการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะ แก้ไขโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น

            การศึกษา พบว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการทับซ้อนของพื้นที่ และอำนาจหน้าที่ ตลอดจนการกำกับดูแล และการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นในการกำกับดูแล และด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอและขาดการพัฒนา ผู้วิจัย จึงมีข้อเสนอ คือให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอำนาจของประเทศไทยเสียใหม่โดยเน้นถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยรัฐบาลยังไม่มอบหมายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัย เพิ่มเติมเพื่อผลักดันให้ สถาบันการศึกษาและนักวิชาการโดยเฉพาะสถาบันวิจัยของรัฐบาลเอง ต้องศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นอิสระในการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการจัดการท้องถิ่นของตนเอง

 

คำสำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

วิษณุ วรัญญู. (2550). ตำรากฎหมายปกครอง ว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป.
กรุงเทพมหานคร : ดอกเบี้ย.

วัจนาถ วังตาล.(2536).วิเคราะห์กฎหมายปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบสุขาภิบาล.
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2550). กฎหมายปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ธรรกมล
การพิมพ์.

ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2550). คำอธิบายกฎหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร : วิญญู
ชน.
วสันต์ เหลืองประภัสร์. (2558). การรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจกับการ
บริหารราชการแผ่นดินไทย.กรุงเทพมหานคร : แพคเกจจิ้ง.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูป
แห่งชาติ. (2557). สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูป ประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

คณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม. (2557). กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : สำนักการพิมพ์ สำนักงานปลัดสำนัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม.

ชัยมงคล ไชยรบ. (2557). รับได้ยุบ อบจ./ดันเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแทน
เสนอ 3 ขั้นตอนปฏิรูปท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์
สยามรัฐ.

องค์กรข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2560).
อนาคตท้องถิ่นต้องจับตา. กรุงเทพมหานคร : สำนักการพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

ชัยมงคล ไชยรบ. (2557). นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครในฐานะนายก
สมาคมองค์การบริหารจังหวัดแห่งประเทศไทย.รับได้ยุบ อบจ./ดัน
เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแทน เสนอ 3 ขั้นตอนปฏิรูปท้องถิ่น.
กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ.

เลือดไทย วงศ์ใหญ่. (2557). ท้องถิ่นคาด อบจ. อาจถูกปรับโครงสร้างเป็นเทศบาล
จังหวัด. กรุงเทพมหานคร : หนังสือพิมพ์มติชน.

คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2559).
รายงานสรุปทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. (2559). แผนการปฏิรูปของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครอง
ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Translated Thai References

Witsanu Waranyu. (2007). Administrative law textbook on general
administrative law. Bangkok : Interest.

Wajanart Wangtarn. (1993). Analysis of local administrative law in the
form of sanitation district. Thesis of master of Law. Bangkok : Thammasart University.
Somkid Lertpaitoon. (2007). Local Administrative Law. Bangkok :
Thankamol Press.
Charnchai Sawangsak. (2007). Explanation on Administrative Law.
Bangkok : Winyuchon.

Wasan Leungprapat, (2015). Centralization and Decentralization of
government management in Thailand. Bangkok : Packaging.

The secretariat of the house of representatives performing the duty of
National reform council. (2014). Concise content of reforming point of Thailand. Bangkok : Press Office of the
secretariat of the house of representatives.

Working group preparing to return happiness to people in the country
Chief Office of the Permanent. (2014). Secretary for Defense
headquarters. Bangkok : Press Office of Chief Office of the
Permanent Secretary for Defense headquarters.

Chaiyamongkol Chairob. (2014). Admitting to abolish Provincial
Administrative Organization/Pushing the election of governor instead presenting 3 steps of local reformation.
Bangkok : Siamrath Newspapers.

Local government official organization the concept in local reformation.
(2017). Future of local area that must be watched.
Bangkok : Press Office, The Secretariat of the Prime
Minister.

Chaiyamongkol Chairob. Head of Sakonnakhon Provincial Administrative
Organization as the head of the Provincial Administrative Organization of Thailand. (2014).
Admitting to abolish Provincial Administrative Organization/Pushing the election of governor
instead presenting 3 steps of local reformation. Bankgok : Siamrath Newspapers.

Leudthai Wongyai. (2014). Local area expecting Provincial
Administrative Organization's structure might be
changed to provincial sanitation district.
Bangkok : Matichon Newspapers.

Local Administrative Reforming Committee National reforming Council.
(2016). Report of the direction of local reformation. Bangkok : Press Office, Office of the
Secretary-General.

Committee driving country reformation on local administration, country
reforming council. (2016). Reforming plan of committee
driving the country on local administration. Bangkok : Press
Office, Office of the Secretary - General.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)