แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด เพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

  • Suppasak Prommomase
  • Prapin Nuchpiam
คำสำคัญ: แบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22); การผิดสัญญา; การคุ้มครอง               ผู้บริโภค; รัฐบัญญัติ อาคารชุด ค.ศ. 1980

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการซื้อขายห้องชุด โดยเฉพาะเรื่อง การส่งมอบ การตรวจรับ และการคืนเงินตามแบบอ.ช.22 โดยเปรียบเทียบกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเบี้ยปรับ ขั้นตอนการตรวจสอบห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ และระยะเวลาในการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในกรณีผิดสัญญา นอกจากนี้ บทความนี้ยังได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบอ.ช.22 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 

คำสำคัญ: แบบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด (อ.ช.22); การผิดสัญญา; การคุ้มครอง
              ผู้บริโภค; รัฐบัญญัติ อาคารชุด ค.ศ. 1980

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขาย
ห้องชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522. 1 กรกฎาคม 2551

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535.

สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2558). คู่มือผู้บริโภคในการซื้อบ้าน.
กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.

Uniform Law Commission. Uniform Condominium Act 1980. Chicago:
The National Conference of Commissioners on Uniform State
Laws.
Translated Thai References
Civil and Commercial Code (CCC) B.E. 2535 (1992).
Ministry of Interior’s Announcement on the Standard Condominium
Sale and Purchase Contract (Or.Chor.22) in accordance with
the Condominium Act B.E. 2522 (1979).

Office of the Consumer Protection Board (OCPB). (2015). Consumer
Guidance on How to Buy Houses. Bangkok: Department for
Consumer Protection on Contracts.

Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E.
2535 (1992).
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)