การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  • Tamakorn Seehajan
  • Chittapol Chaimadan
คำสำคัญ: การไกล่เกลี่ย; ข้อพิพาท; ศูนย์ดำรงธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 17 คน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นเนื้อหา

            ผลการศึกษา พบว่า การดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 พบว่า (1) ด้านปัจจัยนำเข้า  มีการจัดการที่ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงาน มีข้อจำกัดในการดำเนินงานที่เกิดจาก บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (2) ด้านกระบวนการดำเนินงานไกล่เกลี่ยพิพาท บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง อำนาจ ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสม โดยขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรมมีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน และ (3) ผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2560 พบว่ามีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง จำนวน 754 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 738 คิดเป็นร้อยละ 97.88 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ดำรงธรรม พบว่า (1) บุคลากรไม่เพียงพอ (2) วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย (3) บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะทางด้านของกฎหมาย (4) ข้อจำกัดด้านอำนาจของศูนย์ดำรงธรรมนั้นยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้จนถึงที่สุด ยังมีข้อจำกัดในด้านกฎหมายในบางกรณี และ (5) คู่พิพาทไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

 

คำสำคัญ: การไกล่เกลี่ย; ข้อพิพาท; ศูนย์ดำรงธรรม

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

วันชัย มีชาติ. (2550). การบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย. (2554). แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต. ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย.

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา. (2560). รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปี พ.ศ.2558 - 2560. ชลบุรี : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา.

สมศักดิ์ เวชพานิชย์. (2554). การศึกษาแนวทางการดำเนินการของศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอต้นแบบ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่. ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). เอกสารวิชาการ “ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย” เข้าถึงได้จาก http://library2.parliament.go.th/
ejournal/content_af/2560/mar2560-2.pdf.

อริศราวรรณ สมีดี. (2551) บทบาทของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสันติวิธี . วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Dye, Thomas R. (1978). Understanding Public Policy (3rd ed). Engle-
wood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Easton, David. (1971). The Plitical System: An Inquiry into the State
of Political Science (2nd ed). New York: Knopf.

Translated Thai References

Damrongdhama center of Ministry of interior. (2011). Anti-Corruption
Action Plan of the Anti-Corruption Action Center.
Damrongdhama center of Ministry of interior.

Damrongdhama center Sri Racha District. (2017). Report on complaints
and mediation of Disputes 2015 - 2017. Chonburi :
Damrongdhama center, Sriracha District.

MeeChart, W. (2007). Organization management. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.

Sameedee, A. (2008). Roles of Community Justice Committee
Members in Mediating Peaceful Dispute Resolution.
Master of Arts Thesis in Social Development,
Graduate School, Khon Kean University.

The Secretariat of the House of Representatives. (2017). Academic
Focus “Damrongdhama center of Ministry of interior”.
Retrieved from
http://library2.parliament.go.th/ejournal/content_af/2560/ma
r2560-2.pdf.

Vejpanich, S. (2011). A study on the implementation of the master
service center LamTab District Krabi Province. Special
Problem Master of Public Administration in General
Administration, Graduate School of Public Administration,
Burapha University.
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)