บทความปริทรรศน์หนังสือ

บทความปริทรรศน์หนังสือ

  • Pratueng Moung-On
คำสำคัญ: ว่าด้วยความปรองดอง

บทคัดย่อ

 

 

 

ศิวัช ศรีโภคางกุล. (2560). ว่าด้วยความปรองดอง. ขอนแก่น :

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จำนวน 335 หน้า ปกอ่อน

ISBN/ISSN: 978-616-438-037-0

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ศิวัช ศรีโภคางกุล. (2560). ว่าด้วยความปรองดอง. ขอนแก่น :
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จำนวน 335 หน้า ปกอ่อน
ISBN/ISSN: 978-616-438-037-0
เผยแพร่แล้ว
2018-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)