ไมโครไฟแนนซ์เพื่อการพัฒนาบทบาทสตรี: กรณีศึกษากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดขอนแก่น

  • เมฆ จันทร์โนราช วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อจิรภาส์ เพียรขุนทด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การเพิ่มขีดความสามารถของสตรี, ไมโครไฟแนนซ์, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บทคัดย่อ

การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้สำคัญ ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป  ในประเทศไทยใช้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (TWEF) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของสตรี การศึกษานี้ได้ระบุปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เอื้อต่อประสิทธิผลของกลุ่มสตรีในจังหวัดขอนแก่น ที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง 2559 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มสตรี 9 กลุ่ม และการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสี่ประการ ที่เป็นตัวกำหนดประสิทธิผลของกลุ่มสตรีหรือความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ให้แก่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิกในกลุ่ม ปัจจัยด้านผู้นำ ปัจจัยด้านการผลิต และปัจจัยด้านตลาด ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานกลุ่มสตรีที่มีประสิทธิผล และสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงวิธีการพิจารณาโครงการกู้เงินของกองทุนพัฒนาบทสตรี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Bröckling, U. (2004). Empowerment. In U. Bröckling, S. Krasmann, & T. Lemke (Eds.), Glossar der Gegenwart (pp. 55-62). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Coleman, B. E. (2006). Microfinance in Northeast Thailand: Who benefits and how much?. World development, 34(9), 1612-1638.
Hemtanon, W., & Gan, C. (2020). Microfinance Participation in Thailand. Journal of Risk and Financial Management, 13(6), 122.
Howaldt, J., Butzin, A., Domanski, D., & Kaletka, C. (2014). Theoretical Approaches to Social Innovation - A Critical Literature Review. A deliverable of the project: ‘Social Innovation: Driving Force of Social Change’ (SI-DRIVE). Dortmund: Sozialforschungsstelle.
Narayan, D., Stern, N., Nankani, G., Page, J., & Jorgensen, S. (2002). Empowerment and poverty reduction; a source book, the world bank. PREM Washington, DC Google Scholar.

Noipom, T. (2013). Assessing the Performance and Scope of Islamic
Microfinance in Thailand: Developments and Prospects (Doctoral dissertation, Durham University).
Schaaf, R. (2010). Financial efficiency or relational harmony? Microfinance
through Community Groups in Northeast Thailand. Progress in Development Studies, 10(2), 115-129.
Sen, A. (2010). Die Idee der Gerechtigkeit. München: Beck.
Yostrakul, W. (2018). One Size Does Not Fit All: A Case Study of
Microfinance Impact in Rural Thailand (Doctoral dissertation, University of Leicester).
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)