กระบวนการกำหนดนโยบาย การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  • ปพณ ปุณญะรักษิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: กระบวนการกำหนดนโยบาย, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, นโยบายการกีฬา

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความสอดคล้องของข้อมูลต่างๆ เพื่อพรรณนาผลการศึกษาที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า กระบวนการกำหนดนโยบายการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การก่อรูปของนโยบาย  การกำหนดทางเลือกนโยบาย  และการตัดสินใจนโยบาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะทำให้เห็นตัวแบบการกำหนดนโยบายและตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). การจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สถาบันการพลศึกษา. (2561). ปฏิรูปสถาบันการพลศึกษาสู่มหาวิทยาลัยการกีฬา. ค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2561, จาก https://hilight .kapook.com/view/35285
สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2560). บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาล ปีที่ 3 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา. กรุงเทพมหานคร: สำนักนายกรัฐมนตรี.
Dye, T. R. (1978). Policy analysis (2nd ed.). Tuscaloosa, Alabama: The University of. Alabama Press.
Hogwood, B. and Gunn, L. (1984). Policy Analysis for the Real World. Oxford: Oxford University Press.

Translated Thai References
Ministry of Tourism and Sports. (2017). The 6th edition of the National Sports Development Plan. Bangkok: Ministry of Tourism and Sports.
Ministry of Tourism and Sports, Institute of Physical Education. (2018). Reform the Institute of Physical Education to a Sports University, Retrieved from https://hilight .kapook.com/view/35285
Prime Minister's Office, The Secretariat of the Cabinet. (2017). Executive Summary for the Third Year Government Performance of Gen. Prayut Chan-ocha. Bangkok: Prime Minister's Office
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)