กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของ ผู้นำรัฐบาล: กรณีศึกษาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • พิเชฐ สมบัติศิริ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำสำคัญ: กลยุทธ์การจัดการ, ภาพลักษณ์ทางการเมือง, ผู้นำรัฐบาล

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำรัฐบาล กรณีศึกษาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2561 โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์จากบุคคลใกล้ชิดหรือทำงานเกี่ยวข้องกับพล.อ.ประยุทธ์ จ านวน 21 คน แบ่งเป็นฝ่ายการเมืองที่เข้ามาพร้อมกับพล.อ.ประยุทธ์ ฝ่ายราชการประจำที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของพล.อ.ประยุทธ์กับประชาชน นักวิชาการทางด้านการเมืองและภาพลักษณ์ และนักข่าว โดยได้ผลการวิจัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ในการจัดการภาพลักษณ์ทางการเมือง คือ 1)กลยุทธ์การใช้ลักษณะเด่นส่วนบุคคล แบ่งเป็นทหารเพื่อประชาชนและบ้านเมืองทหารเพื่อการยอมรับจากต่างชาติและความคาดหวังให้ประเทศดีขึ้นทหารเพื่อเป็นตัวแบบสร้างความคาดหวังของสังคมเรื่องความสามัคคีทหารที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และทหารที่จงรักภักดีกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมือง คือเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และเพื่อสร้างความรับรู้ให้เกิดพฤติกรรม 3)กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ตามสถานการณ์แบ่งออกได้ 5 ประเด็น คือลักษณะความเข้มแข็งของพลเอกประยุทธ์ลักษณะความเสียสละความกล้าหาญและความเด็ดขาด ลักษณะความเป็นบุคคลและความตั้งใจจริง และลักษณะนักการเมืองอาชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2557). 3 เดือนกับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์จันทร์โอชา ประชาชนสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่. สืบค้นจาก http://bangkokpoll.
bu.ac.th/poll/result/poll696_1.php?pollID=560&Topic=. . . poll696_1.pdf
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2558). ประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา. สืบค้น
จาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll746.php?pollID =618&Topic=. . .=poll746.pdf
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2559). ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา. สืบค้นจาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll770.php?pollID
=650&Topic=. . .=poll770.pdf
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2560ก). ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา. สืบค้นจาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll817
.php?pollID=703&Topic=. . . . &file Doc=poll817.pdf
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2560ข). ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา.สืบค้นจาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll837.php?pollID=725&. . .fileDoc=poll837.pdf
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2561). ประเมินผลงาน 3 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา. สืบค้นจาก http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll859.php?
pollID=747&Topic. . . .fileDoc =poll859.pdf

Translated Thai References
Bangkok University Research Center. (2014) .3 months with Gen. Prayut Chan-o-cha's country leader, whether people support him or not. Retrieved from http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll696_1.php?pollID=560&Topic=... Poll696_1.pdf
Bangkok University Research Center. (2015). Evaluation for 1 year Government General Prayut Chan-o-cha. Retrieved from http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll746.php ?pollID = 618 & Topic =.. = Poll746. Pdf
Bangkok University Research Center. (2016). Evaluation 1 year and 6 months. Government General Prayut Chan-o-cha. Retrieved from http://bangkokpoll.bu.ac. Th /poll /result /poll770 php ? pollID=650&Topic=.. = poll770.pdf
Bangkok University Research Center. (2017a). Evaluation of 2 years and 6 months, Government General Prayut Chan-o-cha. Retrieved from http:// bangkokpoll. bu.ac.th /poll /result /poll817.php?pollID=703&Topic=.. . & file Doc = poll817.pdf
Bangkok University Research Center. (2017b). 3-year evaluation of the Government of Gen. Prayut Chan-o-cha. Retrieved from http: //bangkokpoll.bu.ac.th /poll /result /poll837 .php?pollID=725&..fileDoc = poll837.pdf
Bangkok University Research Center. (2018). Evaluation of 3 years, 6
months, Government General Prayut Chan-o-cha. Retrieved from http:// bangkokpoll.bu.ac.th/ poll/result/poll859.php?pollID = 747 & Topic. . . .fileDoc = poll859.pdf
เผยแพร่แล้ว
2020-12-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)