การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย

  • ศิวัช ศรีโภคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การปรองดอง, ระบบจารีตประเพณี, ระบบเซียร์, ความยุติธรรเชิงสมานฉันท์, ประเทศโซมาเลีย, reconciliation, traditional system, Xeer system, restorative justice, Somalia

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)