กรอบมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตยชุมชน” ในฐานะกลไกของการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่สำหรับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21

  • นพพล อัคฮาด สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: กรอบมโนทัศน์, ประชาธิปไตยชุมชน, การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่, การบริหารการปกครอง, Conceptual Framework, Community Democracy, New Public Service, Governance

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)