การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

  • กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ
  • ธนพร ศรียากูล
  • ชยงการ ภมรมาศ
  • สุดารัตน์ รอดบุญส่ง
  • วันวิชิต บุญโปร่ง
  • นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม
  • วนิสา ภาควิชัย
  • ธนพล วิภาภรณ์
  • กุลนรี มณีโชติ
คำสำคัญ: การศึกษาระดับประถมศึกษา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ, Primary Education, Provincial Administrative Organization, Office of the Basic Education Commission

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)