ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  • นิเทศ สนั่นนารีและพลโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประสารโชค ธุวะนุติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, Management, Master of Public Administration Program, State Universities in Central-Northeastern Region

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
สนั่นนารีและพลโทน., & ธุวะนุติป. (1). ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 97-120. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88431
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)