ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

  • นิเทศ สนั่นนารีและพลโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประสารโชค ธุวะนุติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง, Management, Master of Public Administration Program, State Universities in Central-Northeastern Region

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)