การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์

  • ธัญวรัตน์ แจ่มใส สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ
  • กฤษฎา นันทเพ็ชร
คำสำคัญ: การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ, นโยบายรับจำนำข้าว, Analysis of Public Policy, The Rice Pledging Scheme

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)