ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา : กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา

  • ณฐพร โตประยูร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: คำพิพากษา, ปัจจัยภายใน, ปัจจัยภายนอก, ปัญหาความขัดแย้งเขตแดนไทย-กัมพูชา, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก), conflict concerning the frontier between Thailand and Cambodia, external factors, internal factors, international court of justice, verdict

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)