บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย

  • สุรวุธ กิจกุศล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำสำคัญ: ทรัพย์สินทางปัญญา, ทริปส์-พลัส, ข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค, Intellectual Property, TRIPS-Plus, Regional Trade Agreements

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)