บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย

  • สุรวุธ กิจกุศล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำสำคัญ: ทรัพย์สินทางปัญญา, ทริปส์-พลัส, ข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาค, Intellectual Property, TRIPS-Plus, Regional Trade Agreements

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
กิจกุศลส., & เลิศธรรมเทวีป. (1). บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 207-233. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)