การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล

  • หัทญา อัศวนิเวศน์ สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • วรรณวิภา พัวศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปวริศร เลิศธรรมเทวี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คำสำคัญ: การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์, งานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล, องค์กรจัดเก็บค่าตอบแทนลิขสิทธิ์, Collective Management of Literature works, Digital Media File, Collective Management Organization (Collecting Society)

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
อัศวนิเวศน์ห., พัวศิริว., & เลิศธรรมเทวีป. (1). การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 234-252. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)