ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Ampon Boonpinich College of Local Administration, Khon Kaen University
  • Tatchalerm Sudhiphongpracha College of Local Administration, Khon Kaen University
คำสำคัญ: Public Health, Decentralization, Local Government, สาธารณสุข, การกระจายอำนาจ, การปกครองท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
Boonpinich, A., & Sudhiphongpracha, T. (1). ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารปกครอง, 5(1), 253-282. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88578
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)