ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Ampon Boonpinich College of Local Administration, Khon Kaen University
  • Tatchalerm Sudhiphongpracha College of Local Administration, Khon Kaen University
คำสำคัญ: Public Health, Decentralization, Local Government, สาธารณสุข, การกระจายอำนาจ, การปกครองท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)