การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย

  • อัครรัฐ สูตรสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • พรชัย สุนทรพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • สุเมธ จานประดับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: สินไหมกรุณา, ประกันภัย, Ex Gratia payment, insurance

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาและเสนอแนวทางในเรื่องการจ่าย สินไหมกรุณา ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำของวงการประกันภัยในการช่วยเหลือผู้ เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเสียหายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ว่า ตามกรมธรรม์ก็ดี ตามกฎหมายก็ดี จากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยนั้น ไม่พบ บทบัญญัติในเรื่องนี้ อีกทั้งการจ่ายดังกล่าว มีลักษณะเป็นการจ่ายนอกเหนือกรมธรรม์ ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 31(11) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงอาจทำให้ผู้เอาประกันภัยจำนวนมากไม่ทราบถึงความหมายและการ พิจารณาสินไหมกรุณาของผู้รับประกันภัยตามวัตถุประสงค์ประสงค์ที่แท้จริง

 

This academic paper aims to study and make recommendations for the Ex Gratia payment which occurs on a regular basis of the insurance industry in order to help the insured person who has suffered damage that is not covered by the insurance policy or any other law or regulation. According to the research of current law in Thailand, there is no any provision concerning such area. Moreover the Ex Gratia Payment is further beyond the insurance policy which is prohibited under Article 31(11) of the 1992 Insurance Act of Thailand. Consequently, many assured may not correctly understand the meaning of and the consideration for the Ex Gratia insurance claim according to its true spirit.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)