อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

  • วีระศักดิ์ จินารัตน์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น จ.อุบลราชธานี
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, วัฒนธรรมองค์กร, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, Leadership Style, Organizational Culture, Job Satisfaction

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อ วัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 68 ข้อ เป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนทั่ว ประเทศ ตามขนาดตัวอย่างจำนวน 356 ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ตามสูตรของทาโรยามาเน่ ทั้งนี้แบบสอบได้รับการตรวจสอบความเชื่อมั่น และความ เที่ยงตรงของเครื่องมือ ได้ผลทดสอบค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.69 ถึง 0.95 และมีค่า ความเที่ยงตรงระหว่าง 0.50 ถึง 0.85 และเมื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำกลับมา วิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้นำมีองค์ประกอบ ประกอบด้วยการให้ รางวัลตามสถานการณ์ มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร และความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย โดยมี ผลกระทบทางอ้อมผ่านองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กร ที่ประกอบด้วย องค์ประกอบ ด้านการตลาด นวัตกรรม และการสนับสนุน มีผลกระทบต่อองค์ประกอบความพึง พอใจในการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทางวิชาการ การสอนและการ ให้รางวัล และเครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงาน

 

The objective of this research was to present leadership styles that affected organizational culture and job satisfaction of faculties and staff of private universities in Thailand. The researcher developed the tool based on literature review from which a 68-item questionnaire featuring five-point rating scale was derived. The questionnaire got the reliability score between 0.69 and 0.95 and got the validity score between 0.50 and 0.85. The researcher gathered data from 356 samples who were faculties and staff of private universities. Based on the research findings, it can be concluded that transformation leadership style, which consists of contingent reward, affected organizational culture and job satisfaction of the faculties and staff of private universities in Thailand; they were both direct and indirect influences through organizational culture. On the other hand, the elements of support, marketing, and innovation affected job satisfaction in terms of academic environment, teaching and rewards, including facilities in the workplace.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
จินารัตน์ว. (1). อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง, 4(1), 1-26. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88950
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)