การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

  • สุญาพรรณ วะชุม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • อรวรรณ นิ่มตลุง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว, ตำบลบะหว้า, People’s Participation, Three Ages Center for Weaving Family’s Filaments of Love, Bawa Sub-District

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร จำนวน 380 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Ftest Scheffe’s method ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.96) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขั้นริเริ่มพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 3.15) รองลงมาคือ ขั้นดำเนินการพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 2.93) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 2.89) 2.เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร ที่ควรนำมาหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร มีจำนวน 4 ด้าน คือ 1) ขั้นวางแผนพัฒนา 2) ขั้นดำเนินการพัฒนา 3) ขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 4) ขั้นประเมินผลการพัฒนา

 

The purpose of this study is to investigate people’s participation in development of the Three Ages Center for Weaving Family’s Filaments of Love, Bawa sub-district, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province. A sample of this study is 380 people in the Bawa subdistrict area, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province, who are selected by stratified random sampling. The tool for collecting data is a questionnaire. The statistics methods to analyze data are such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method. The findings have been shown as follows: 1. People’s participation in development of the Three Ages Center for Weaving Family’s Filaments of Love, Bawa sub-district, Akat Amnuai district, Sakon Nakhon province as a whole is at the medium level (mean = 2.96). Considering it by all aspects are at the medium level. The aspect gaining highest score is that development initiative step (mean = 3.15). The high following aspect is development operating step (mean = 2.93). Lastly, the aspect gaining the lowest score is receiving benefits from development step. 2. People’s participation in development of the Three Ages Center for Weaving Family’s Filaments of Love, Bawa sub-district, Sakon Nakhon province according to personal background has found that those whose sexes, ages, educational attainments, occupations, and average incomes per month are different . This finding has found significantly at the .05 level both as a whole and each aspect. 3. There are four main ways to solve the problem: development of people’s participation in development of the Three Ages Center for Weaving Family’s Filaments of Love, Bawa subdistrict, Sakon Nakhon province .1) Development planning step, 2) development operating step, 3) receiving benefits from development step, and 4) assessment of development step.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)