ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • ธพล กลยาณีย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • จิตติ กิตติเลิศไพศาล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คำสำคัญ: ทัศนคติ, บริการ, สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร, Attitude, Works Service, Registry office Muaeng Sakon Nakhon District

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่น .95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test ชนิด Independent Samples และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนจำแนกตามเพศ โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ คัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลกา รเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชน จำแนกตามอายุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน (4) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชน จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชน จำแนกตามอาชีพ พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

The purpose of this study is to investigate people’s attitude to works service of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon Province. A sample of this study is around 400 people those who are residing in the Mueang district area, Sakon Nakhon province. Those sample numbers are selected by simple random sampling. The instrument research to collect data is a rating scale questionnaire whose reliability value is .95. Data analysis is conducted using percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing through ttest of independent samples and F-test (one-way ANOVA). The findings have been disclosed the following: (1) people’s attitude to works service of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon Province as a whole is at the high level. (2) A comparison between the sexes has showed a significant difference at the .01 level of the overall people’s attitude to works service of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon Province. As each aspect is considered, the aspect of facilities has found significant difference at the .01 level. (3) A comparison of attitude on service of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon Province between both sexes has showed no significant difference. (4) A comparison of the overall and each aspect attitude on service of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon Province between whose educational attainments are different which is showed a significant difference at the .01 level. (5) A comparison of attitude based on occupation of the people having opinion onservice of Registrar office, Mueang District Office, Sakon Nakhon province is showed a significant difference as a whole and each aspect at the .01 level.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
กลยาณีย์ธ., & กิตติเลิศไพศาลจ. (1). ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, 3(2), 162-172. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89024
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)