แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

  • คำไพ ไชยนัด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • ปาริชา มารี เคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • ประสิทธิ์ คชโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา, เทศบาลตำบล, Purchase and Employ by Inquiring Prices, Sub-District Municipalities

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจากเทศบาลตำบล จำนวน 15 แห่งๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน ได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .659 ถึง .960 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .970 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลในเขตอำเภออำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่มีปัญหามากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และด้านรายงาน การขอซื้อขอจ้าง

2. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์เทศบาลตำบลควรมีการจัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด การบริหารงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติต้องเสนอแผนงานให้ฝ่ายบริหารอนุมัติดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ อย่างเคร่งครัดและทันตามเวลา ควรจัดทำแผนผังการปฏิบัติงานแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับวิธีสอบราคา แสดงไว้ให้ชัดเจนในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงขั้นตอนและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่ต้องปฏิบัติตามลำดับหรือห้วงเวลา ซึ่งจะทำให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ดียิ่งขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆในการดำเนินการทุกขั้นตอนทั้งก่อน และหลังการดำเนินการ และติดตามประเมินผลการดำเนินการด้วย และควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการร่วมเสนอโครงการหรือการตรวจสอบ การดำเนินโครงการอย่างจริงจัง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

The objectives of this research were (1) to study problems in purchase and employ by inquiring prices of sub-district municipalities in Mueang district, Kalasin province and (2) to study guidelines for solving the problems in purchase and employ by inquiring prices of sub-district municipalities in Mueang district, Kalasin province. This study was a quantitative research. Samples were 75 personnel responsible for purchase and employ. They were purposively selected from 15 subdistrict municipalities, 5 persons each. The instrument was a five-point rating scale questionnaire consisting of 25 items by discrimination index of .659-.960. The reliability value of the questionnaire was .970. Statistics consisted of percentage, mean, and standard deviation.

The results of this research revealed the following:

1. The problems, both overall and in each section, in purchase and employ by inquiring prices of sub-district municipalities in Mueang district, Kalasin province were at the moderate level according to the opinions of personnel. The first three sections that had the most serious problem consisted of conducting the purchase and employ by inquiring prices, making an annual expense budget, and reporting the request of purchase and employ.

2. Regarding guidelines for solving the problems in purchase and employ by inquiring prices of sub-district municipalities in Mueang district, Kalasin province, it was recommended that the officials should be educated or sent to attend a training on regulations or laws pertaining to purchase and employ in order for them to acquire knowledge and practice in the right way in accordance with the determined regulations. They had to strictly purpose a plan to the administrators for approval according to the regulation on materials on time. Do a flowchart showing steps of purchase and employ by inquiring prices, then clearly show it in the office to have the officials of all divisions learn the steps and duties of each set of committee who has to do in order or in timeframe. This can construct a better coordination among officials of each division. Make public relations to have people learn information and news of conducting the purchase and employ both before and after conducting and to have them follow up and evaluate. And provide people with the opportunity to participate in purposing a project or auditing the conduct of project seriously for transparency and accountability.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ไชยนัดค., มารี เคนป., & คชโคตรป. (1). แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 3(1), 149-168. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89042
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)