บทวิจารณ์หนังสือ: การบริหารกิจการสาธารณะและเศรษฐกิจสีฟ้าคราม

  • สุริยานนท์ พลสิม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาธิญา ภูทำนอง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)