ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

  • พัชชา เพียรสบาย สาขาวิชาการวิจัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • ยุทธพล ทวะชาลี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  • กตัญญู แก้วหานาม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: ขวัญ, กำลังใจ, องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม, Morale, Will, Lak Liam Subdistrict Administration

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ เปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน ตำบลหลักเหลี่ยม ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการรับราชการที่มีความ แตกต่างกัน และเพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ข้าราชการ และพนักงาน จ้างที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 21 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 34 คน ประชากรทั้งหมด 55 คน ตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ตัวเลือก มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 และแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ เป็นคำถามแบบปลายเปิด สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นด้านขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล หลักเหลี่ยม ตามประเภทของพนักงานที่มี เพศ อายุ ต่างกันใช้สถิติ t-test ระดับ การศึกษา ระยะเวลาการเข้ารับราชการที่แตกต่างกันใช้สถิติ F-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 48 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.30 เพศชาย ร้อยละ 43.80 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุ30-39 ปี ร้อยละ 47.92 ระดับการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.30 และระยะเวลาการรับราชการ ส่วนใหญ่มีอายุงาน 4 ปี ร้อยละ 33.30

2) ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล หลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจัยจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( \inline \bar{x} = 4.21) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน สำหรับปัจจัยค้ำจุน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( \inline \bar{x} = 4.44)

ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์ ปัจจัยจูงใจ จำแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้าน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำแนกตามเพศ ด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในองค์การ บริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เรียงตามลำดับมากไป น้อย ส่วนใหญ่พบว่า ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด สะดวก เป็นสัดส่วน มีพื้นที่ในการทำงานอย่างเพียงพอ มีบรรยากาศร่มรื่น และมีสิ่ง อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ร้อยละ 22.33 รองลงมาคือ ควรส่งเสริมให้ บุคลากรได้มีกิจกรรมสันทนาการร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ 21.36

 

This research aimed to study morale and will in work performance of the personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, to compare morale and will in work performance of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation’s personnel of different gender, age, educational level, and years of service, and to explore approaches to boost morale and will in work performance of the personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation.

The population in this research were the personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, and employees thereof, comprised of 21 government officials and 34 employee, a total population of 55. The sample group were the personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, of 48 people. The tools used in this research were a five-option rating-scale questionnaire, which had a reliability rating at .94, and a subjective questionnaire on suggestions. Statistics measures employed in data analysis were percentage, mean, frequency, and standard deviation to compare opinions on morale and will in work performance amongst the personnel working in Lak Liam Subdistrict Administration Organisation of different genders and age by t-test (independent samples), and of different education levels and years in service by f-test (one-way ANOVA).

The research result revealed: 1) Regarding general information of the respondents, the majority, 56.30%, were female and 43.80% were male; 47.92% aged between 30-39 years; 58.30% had attained a bachelor’s degree; and 33.30% had been in service for four years.

2) Morale and will in in work performance amongst the personnel working in Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, in dimension of factors of incentives in overall were regarded as high ( \inline \bar{x} = 4.21). When considering aspects, it was observable that every aspects were high in level, including hygiene factors ( \inline \bar{x} = 4.44).

The comparison of morale and will in work performance amongst the personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, factors of incentives, classified by gender, in overall and in aspects, established that personnel of Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin of different genders had different opinions regarding factors of incentives at .05 level of statistical significance.

As for suggestions concerning approaches to boost morale and will in work performance in Lak Liam Subdistrict Administration Organisation, Na Mon, Kalasin, by extent, it was chiefly suggested that the work environment should be clean, tidy, suitable, spacious, tranquil, and furnished with facilities as appropriate by 22.33%, followed by the suggestion to promote participation in recreational activities together to create good relationship among them by 21.36%.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
เพียรสบายพ., ทวะชาลีย., & แก้วหานามก. (1). ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, 2(2), 132-150. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89064
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)

Most read articles by the same author(s)