วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู

  • นพพล อัคฮาด คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, จังหวัดหนองบัวลำภู, การเลือกตั้ง, Member of Parliament, Nongbualambhu, Election

บทคัดย่อ

การศึกษาวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งใน จังหวัดหนองบัวลำภูและกลยุทธ์ของนักการเมืองในการเลือกตั้งของจังหวัด หนองบัวลำภู โดยใช้การศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์บุคคล ที่เกี่ยวข้องแล้วพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลและวิเคราะห์ตามความสอดคล้องของ ข้อมูลที่ได้เพื่ออธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งในจังหวัดหนองบัวลำภูสามารถจำแนกได้ ดังนี้ คือ นักการเมืองท้องถิ่น, นักธุรกิจในท้องถิ่น, ข้าราชการในพื้นที่ และบุคคลที่สืบ ทายาททางการเมืองของคนในครอบครัว และกลยุทธ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน การเลือกตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู คือ การสร้างมวลชน การใช้ผู้สนับสนุนหรือ หัวคะแนน การใช้รถประชาสัมพันธ์และการเดินหาเสียงแบบเข้าถึงประชาชน ปัจจัยที่สนับสนุนให้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ ฐานเสียงจากเครือญาติ การสนับสนุนของ นักการเมืองท้องถิ่น การรวมกลุ่มทางการเมือง ผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนน และความ นิยมในตัวผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองที่สังกัด การวิจัยในอนาคตควรศึกษาการ ส่งเสริมภาคประชาสังคมและภาคการเมืองท้องถิ่นให้เป็นกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ที่ ต่อรองฐานอำนาจทางการเมืองกับพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ พรรคการเมืองในจังหวัด รวมทั้งให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์และ แนวทางในการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคการเมืองในจังหวัดหนองบัวลำภูกับ จังหวัดอื่นเพื่อจะทำให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการเมืองและพฤติกรรม ทางการเมืองของภูมิภาคหรือประเทศได้ดียิ่งขึ้น

 

The purpose of this study to examine data about Nongbualamphu politicians who have been elected to the parliament. And the strategy’s politicians for elections in Nongbualambhu. The researcher used the related document and interview people, and analyzed the accuracy by using the accordance to explain the prospect result. The study has shown that a member of parliament who have been elected in Nongbualamphu can be classified as follows, the local politicians, the local businessmen , the officials in the area, and the political successors of the family And the strategy’s politicians for elections is comprised of mass movement, campaign’s representatives, campaign vehicle, and knock the door campaign. There were many important factors influencing who would be elected, such as their family networks, political coalition and politicians’ political party. According to findings, it is recommended that should support civil society and local politics as an interest group in the area to negotiate the political authority base with the parties and members of parliament in the province. Moreover, it should have the research of comparing the strategy and ways to administer political issues in Nongbualambhu and other provinces so that we can better see the overall of political activities and action in politics in regions or country

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)