ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

  • นาดฤดี ขินานา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: ความคิดเห็น, ผู้นำชุมชน, แผนพัฒนา, Vision, Community leaders, Develop plan

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ปัญหาการบริหารจัดการและแนวทางการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือปัจเจกบุคคล เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 11 คน และการสนทนากลุ่ม ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จำนวน 11 คน ใช้คำถามเพื่อให้ได้แนวทางและข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชนต่อการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ผลการวิจัย พบว่า

ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล นาบอน ด้านสังคมพบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจในแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพบว่า การจัดงานประเพณีต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแต่ยังไม่มีการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ครบถ้วน ด้านการส่งเสริมอาชีพพบว่า งบประมาณที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพมีไม่พียงพอและไม่มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ด้านการศึกษาพบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพียงพอแล้วแต่ยังไม่มีการบูรณาการและประสานงานกันอย่างเป็นรูปแบบ ส่วนด้านสาธารณสุขพบว่า ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อเป็นอย่างดี และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ และด้านสาธารณูปโภคพบว่าน้ำประปา ไฟฟ้าและถนนหนทาง ยังไม่สะดวกและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ปัญหาการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนด้านสังคมพบว่า ประชาชนยังไม่เข้าใจในแผนพัฒนาท้องถิ่นและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพบว่า ไม่มีผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจังและงบประมาณสนับสนุนประเพณีต่างๆมีไม่พียงพอ ด้านการส่งเสริมอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานกลุ่ม และขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ด้านการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มที่เนื่องจากยังไม่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนาอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนด้านสาธารณสุขพบว่า ประชาชนในตำบลนาบอนเน้นการรักษามากกว่าการป้องกันโรค และด้านสาธารณูปโภคพบว่า น้ำประปา ไฟฟ้าและถนนหนทาง ยังไม่สะดวกเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ

แนวทางการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ด้านสังคม เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใด ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเสนอให้เพิ่มงบประมาณในการจัดงานประเพณีต่างๆ และเสนอให้มีอาคารแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาชาวบ้านประจำตำบล ด้านการส่งเสริมอาชีพเสนอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆเพิ่มมากขึ้น จัดอบรมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพและหาตลาดรองรับ ด้านการศึกษาเสนอให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ที่มีทั้งหมด 7 ศูนย์ ยุบรวมกันมาตั้งเป็นศูนย์เดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการภายในศูนย์และจัดให้มีห้องสมุดชุมชนให้เป็นระเบียบ ส่วนด้านสาธารณสุขเสนอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และด้านสาธารณูปโภคเสนอให้จัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำประปา ไฟฟ้าและถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึง

 

This research aimed to study the opinion of community leaders to the management of the Development Plan Formulation Administration of Na Bon Sub-district, to study Problems and obstacles in Management and the solution of Management Development Plan of Bang Bon Subdistrict, Kammuang, Kalasin. This study was a qualitative study to use personal interviews or individual as an interview (In-depth-Interview included 11 Sub-district headmen and village headmen), and the focus group (Focus Group) including 11 Nabon Sub-district Congressmen using questions to get the guidelines and recommendations of the community leaders on the Management Plan Formulation of Local Administrative Organization of Nabon Sub-district of the Target group.

The results found that

The opinions of community leaders to the management of the development plan Formulation Administration of Na Bon Sub-district. In the social aspect found that, people still do not understand the local development plan as they should. In the Culture and traditions was the tradition events were always continuing held anniversary and uniform but the storage or collect cultural nuances. The career promotions were Budget that supporting career groups were not enough and there were continued and serious training. The Education was that the Child Development Center and elementary school was enough but the integration and coordination forms. In the public health were, the funding of prevention and disease problems were solved and the campaign for people to exercise for health. And the utilities that supply water, electricity and roads were not convenient and sufficient to the people.

Problems with management development plan of Na Bon Subdistrict; the social aspect, people still does not understand the local development plan and rarely cooperate in attendance. Culture and traditions found that no successor cultural traditions seriously, and budget was not enough. The career promotion found that lack of professional groups in the management group. In the supporting of the product were lacked and the local governments do not fully take care of their children because they have not been transferred from the Department of Religion full. In the public health found that people in Bon Sub-district focused treatment than prevention of the disease. And the utilities that, the supplied water, electricity and roads were not convenient because there were not enough funds have been allocated. The Solution of Management Development Plan formulation of Na Bon Sub-district that, Society was to promote of knowledge on local development will be developed to make it clear that in any form. Culture, tradition and custom were to increase the budget for the events and offered a traditional building arts or folk wisdom district. Promote offer professional support to various professional groups increased and training and education for professional groups and marketing support. Education offered to their children, toward with the 7 early childhood development centers Collapse all together as a single center for available management of the center. To provide and organized community library. In the public health offered more budgets for activities in the health increase. The utilities infrastructure proposed budget increase as the water supply, electricity and roads for public use thoroughly.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)