แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร

  • พัชรี แก้วร่องคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: กระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น, เทศบาลตำบลคำชะอี, Local Tax Collection Process, Khamcha-I Subdistrict Administrative Organization

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอีเพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอี และเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บข้อมูล 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาตามคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษี เพื่อให้ได้กระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอี 2) ข้อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามบุคคลภายนอกองค์กรได้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี จำนวน 209 คน3) ข้อมูลปฐมภูมิจากการประชุมระดมสมองบุคลากรภายในองค์กร จำนวน 13 คน

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอี ปัจจุบันได้ดำเนินการตามหนังสือคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษี ในเรื่องปัญหาการจัดเก็บภาษีทั้ง 3 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ ขั้นเตรียมการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคำชะอียังมีน้อย ไม่เข้าถึงประชาชน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่กำหนดไว้ การจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์จัดทำไว้เพียงบางส่วน และเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีขั้นดำเนินการจัดเก็บภาษีผู้เสียภาษีบางส่วนไม่ทราบกำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้เสียภาษีไม่ทราบขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติเมื่อไม่พอใจในการประเมินภาษีของเจ้าหน้าที่ ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงภาษีเนื่องจากมองว่าจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน ขั้นเร่งรัดการจัดเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีไม่กล้าปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายกับผู้ค้างชำระภาษี อิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่นอาจทำให้ประชาชนมีทัศนคติทางลบต่อผู้นำท้องถิ่นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งดังกล่าว จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ เกิดความเป็นธรรม

ส่วนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พอสรุปได้ว่า เทศบาลตำบลคำชะอีต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี จัดเตรียมแบบพิมพ์เอกสาร และเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแก่การดำเนินการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษี เทศบาลตำบลคำชะอีต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

 

This research aims to study the process of collecting local district Khamcha-I. To study the process of collecting local district Khamcha-I. And to find ways to improve the process of collecting local district Khamcha-I district, Khamcha-I, Mukdahan data used in the study of data collection three parts: 1) secondary data from the study by manual operation on the stored procedure. Tax Process for collecting local district Khamcha-I 2) primary data from questionnaires third party organization. Taxpayers, including 209 3) primary data Brainstorming personnel within the organization for 13 people.

The results showed that The Approach to improve local tax collection Khamcha-I Subdistrict Administrative Organization, Khamcha-i, Mukdahan. Current implementation of the operational manual on the process collecting. Problems in collecting all three steps as follows. Subsequence collecting. The publicity of the district. Khamcha-I a little. Not accessible to the public. The performance of the staff did not follow the plan, collecting the set. Documentation prepared in some form. And mistakes in checking registration list are liable to taxation. Implementation taxation. Some taxpayers do not know the timing of the filing to taxpayers. Taxpayers do not know the guidelines on the assessment of the officer are not satisfied. Taxpayers avoid tax due to the tax duplicate. The intensive collecting. Staff workers collecting not follow the rules. Law on the unpaid tax. Local political influence can cause people to have negative attitudes towards local leaders. As a result, the workers avoid such conflicts. The operation can not be fair.

Guidelines for the process of collecting local government district Khamcha Khamcha Mukdahan enough to conclude that the district Khamcha channel release thoroughly. Knowledge and understanding to the taxpayers. Preparation of printed documents. And adequate staff to perform. By the worker to increase the resolution. Advised to check the list of registered taxpayers. District Khamcha requires empowerment of the performance of staff. The delivery of training to staff to increase their knowledge. And the introduction of technology to facilitate the operation.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)