บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

  • ปัณมาสน์ อร่ามเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
อร่ามเมืองป. (1). บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. วารสารการบริหารปกครอง, 2(1), 175-187. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/89114
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์หนังสือ (Book Review)