อาเซียน: อดีตปัจจุบันและอนาคต สู่ประชาคมอาเซียนปี 2015

  • ธานี สุขเกษม สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คำสำคัญ: อาเซียน, ประชาคมอาเซียน, ASEAN, ASEAN Community

บทคัดย่อ

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 ซึ่งมีประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งจ้านวน 5 ประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มั่นคงรวมทั้งการเร่งรัดพัฒนาประเทศให้ด้าเนินไปโดยสันติและความก้าวหน้าการก่อตั้งอาเซียนในปีค.ศ 1967 เป็นระยะของสงครามเย็นซึ่งเป็นการแข่งขันของมหาอ้านาจต่างอุดมการณ์ซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแต่อาเซียนก็ได้มีพัฒนาการและบทบาทที่ส้าคัญภายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปลายทศวรรษที่ 1980 ท้าให้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์หมดสิ้นไปด้วยกลุ่มประเทศอาเซียนจึงมีการขยายจ้านวนสมาชิกใหม่คือเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชาหรือที่เรียกว่า CLMV จนมีจ้านวนสมาชิกในปัจจุบันรวม 10 ประเทศแม้ว่าอาเซียนจะประสบปัญหาและอุปสรรคอันมีที่มาจากประเทศสมาชิกเองและมหาอ้านาจนอกภูมิภาคก็ตามแต่ผู้น้าของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” ประกอบด้วย 3 เสาหลักได้แก่ประชาคมความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2015

 

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN is a regional cooperative organization which was established at Bangkok on August 8, 1967. The five founding members were Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The aims and purposes of ASEAN were that; to promote regional peace and stability in polities, economic and social in the region including to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region. During that time, the cold war which were the revival of two major power; USA and USSR. But ASEAN still grew up and developed in several ways. The end of cold war in the decade of 1980’s, the ideological conflict were ended too. The formerly members of ASEAN made consent to enlarge the new members that were Vietnam (1995), Laos and Myanmar (1997) and Cambodia (1999) and these new members were so called CLMV. In present time, ASEAN have ten countries. Even though ASEAN were confronted with many problems and obstacles but it resulted from consultation among leader of the ASEAN member countries approved in The Declaration of ASEAN Concord II, or Bali Concord II including ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC in 2015.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)