กฎหมายสิ่งแวดล้อม: ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

  • ชัยธัช จันทร์สมุด สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: กฎหมายสิ่งแวดล้อม, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, ความหลากหลายทาง ชีวภาพ, Environmental Laws, International Agreements, Biodiversity

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อรายงานกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการประชุมเจรจาลงนามและผูกพันตามข้อตกลงเพื่อจุดมุ่งหมายในการด้ารงรักษาสันติภาพของโลกเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพได้แก่ข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโครงการมนุษย์และชีวมณฑลสนธิสัญญาระหว่าง ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรและอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยต่อไป

 

This academic paper aimed to present international environmental law about biodiversity for Thailand has participated in the negotiations and sign a binding agreement included Convention on Biological Diversity: CBD, Cartagena Protocol on Biosafety, Man and Biosphere Programme: MAB, International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora: CITES. Which basic data can be used guideline biodiversity conservation for Thailand in the future.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)