การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ

  • พิมพ์ลิขิต ทองรอด สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
คำสำคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์, Human Resource Development, Creative Development

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง สร้างสรรค์ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการเป็นองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ศึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขการบริหารบุคคลากรเชิงสร้างสรรค์ของบริษัทอินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายงานพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ โดยมีหลักในการเก็บรวบรวม ข้อมูลดังนี้วิธีการสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ สนทนากลุ่ม

ผลการศึกษา พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ นั้นมีความเฉพาะในรูปแบบขององค์กรเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีความแตกต่างจาก องค์กรที่มีการบริหารงานแบบที่เน้นผลงาน หรือองค์กรเปี่ยมสุขจากการศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์นั้นมีความหลากหลายเกิดจากหลายปัจจัย ที่สนับสนุนให้องค์กรเกิดเป็นองค์กรเชิงสร้างสรรค์ แต่หลักการส้าคัญที่ยึดถือคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยเน้นการบริหารโดยเน้นบริหารตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรโดยในประเด็นของวัฒนธรรมองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ คือ “Work Hard Play Hard” อีกทั้งยังมีการน้าความเป็นองค์กรสุขภาวะ มาเป็น นโยบายส้าคัญในการบริหารจัดการซึ่งช่วยสนับสนุนการท้างานเป็นทีม และ สภาพแวดล้อมในการท้างาน เน้นสร้างความผูกพันของพนักงาน ด้านวัฒนธรรม องค์กร บริษัทมุ่งเน้นสิ่งที่ท้าได้คือ นวัตกรรม สร้างปัญญา เพิ่มคุณค่า ท้าได้จริง ด้าน การฝึกอบรมและการพัฒนาโดยน้าการเรียนรู้จากการท้างาน มีการเน้นการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรโดยเน้นการสื่อสารสองทาง

ในด้านปัจจัยอื่นๆที่สนับสนุนการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงสร้างสรรค์ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟวิลเลจ นั้นมีอีกหลายประเด็นอาทิเช่น การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ การท้างานเป็นทีม ภาวะผู้น้าแต่ในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ภายใน องค์กรก็เหมือนกับองค์กรประเภทอื่นๆ แต่ที่น่าสนใจคือองค์กรเชิงสร้างสรรค์มี โครงสร้างองค์กรแบบบนลงล่าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรน้าไปศึกษาต่อไป

 

This research has the objectives to study about creative human resource management including the factors to be creative organization, study about the recommendations, and the way to improve creative human resource management of Index Creative Village Co, Ltd.

Target groups used in this research are the executives and the employees from human resource department of Index Creative Village Co, Ltd.. Object applied in the research is interviews. The data collection focuses on in-depth interview and focus group.

The result of the research found that human resource management of Index Creative Village Co, Ltd. is particular in the format of creative organization. There is difference from the organization that work or focus on emphasizes of works or the happy organization. The result found that creative human resource management has the variety. It comes from many factors that support to be creative organization but important principle that holds on is strategic human resource management by emphasize on the vision of the organization. In the culture of the organization has the identity is “Work Hard Play Hard” and also include “Healthy Organization” to be the important policy. It will support the work as team and the environment in the work. From the culture of the organization, the organizations also focus on “Employee Engagement”. The organization focus on the things can do are innovation, intelligence, acquire knowledge, can do the real. About training and development, the organization focuses on “Work-based Learning” and “Two-way Communication”.

From the other factors that support to be creative human resource management that have many issue. For example, learning organization, work as the team, and leadership but the management all activities in the organization also similar with the other organization but the interesting thing is organization structure model (Top Down) which the factor that should induce in the further study.

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ (Articles)